โรงเรียนบ้านกูวิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านกูวิง

 

              โรงเรียนบ้านกูวิง  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504  โดยความร่วมมือของราษฎรหมู่ที่ 5  ตำบล บานา  และราษฎรหมู่ที่ 6  ตำบลตะลุโบะ ได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  หลังคามุงจาก ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ  ขนาด 2 ห้องเรียน ในที่ดินของ นายดาโอะ  ดอเลาะ  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18  เมษายน พ.ศ. 2504  โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนทั้งสิ้น 48 คน มีครูสอน 1 คน  คือ     นายรอมลี   อีซอ  ทำหน้าที่เป็นทั้งครูใหญ่และครูผู้สอนในคราวเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2506  ได้มีการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร  ขนาด  2  ห้องเรียน ในที่ดินแปลงใหม่  ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการร่วมกันจัดซื้อ และมอบให้แก่โรงเรียน และในปีการศึกษา 2507  ได้เปิดทำการสอนครบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนทั้งสิ้น  104  คน  มีครู  3  คน

               ปี พ.ศ. 2511  ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก  2  ห้องเรียน  รวมมีอาคารเรียนทั้งสิ้น 4  ห้องเรียน

               ปี  พ.ศ. 2514  เปิดทำการสอนหลักสูตรประถมปลาย  โดยเริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในปีเดียวกันนี้  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก  2  ห้องเรียน

               ปี  พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง  ขนาด 3 ห้องเรียน  และได้รับงบซ่อมเฝ้าเพดานอาคารเรียน  1  ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด  168  คน  และการจัดการเรียนการสอนก็ดำเนินการครบตามหลักสูตรประถมปลาย  โดยมีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  รุ่นแรกจำนวน  10 คน

               ปี  พ.ศ. 2521  ได้รับการบรรจุนักการภารโรงเป็นปีแรก  จำนวน  1  อัตรา  และในปีนี้  นายดอเลาะ  แบปาซา  ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน  จำนวน  2  งาน  8.62  ตารางวา

               ปี  พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  จำนวน  1  หลัง

               ปี พ.ศ. 2527  นายรอมลี  อีซอ   ครูใหญ่ได้ย้ายไป และทางราชการได้ย้ายนายอาวุธ  พฤกษณุมาส  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนนี้แทน

               ปี  พ.ศ.  2528  นายอาวุธ  พฤกษาณุมาศ   ครูใหญ่โอนไปรับราชการที่การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี  และนายเด่น  แวมามุ  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

               ปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  จำนวน  1  หลัง

               ปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ขนาด 4 ห้องเรียน และทางราชการได้ย้าย  นายยูโซะ  อามะ  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

               ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนชนะการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอ และในเดือนพฤศจิกายน  2539 อาจารย์ใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านกาฮง  และทางราชการได้ย้าย  นายเจะสะปิอิง  บารู  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

              ปี  พ.ศ. 2540  โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องครบ

โรงเรียนบ้านกูวิงตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารผ่านมาทั้งสิ้น 6  คน  สำหรับ         ผู้บริหารคนปัจจุบัน  ได้แก่  นายอิศรา  เจะมะ  ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  14  มกราคม  2552

สภาพปัจจุบัน

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกูวิง  ดำเนินการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1  และชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2  และระดับประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 - 6  มีชั้นเรียนทั้งสิ้น  8  ชั้นเรียน  โดยโรงเรียนบ้านกูวิง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปัจจุบันมีอาคารเรียน  จำนวน  4  หลัง  13 ห้องเรียน  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  14  คน  เป็นผู้บริหาร 1  คน ข้าราชการครู 7  คน  พนักงานราชการ 4  คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา  1  คน  และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง  1  คน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีอาคารประกอบ  4  หลัง  เป็นส้วม  2  หลัง  และโรงฝึกงาน  1  หลัง

ที่ตั้งและขนาด

            โรงเรียนบ้านกูวิง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   ตำบลบานา   อำเภอเมืองปัตตานี   ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน. 252  เอกสารสิทธิ์  เล่มที่ ปน. 0/25  จำนวนเนื้อที่    3 ไร่  1 งาน   21.04  ตารางวา

สภาพชุมชน

           เขตบริการของโรงเรียน  ประกอบด้วยชุมชน  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่บ้านกำปงตารง  หมู่ที่ 4  ตำบลบานา และหมู่บ้านกูวิง หมู่ที่ 5 ตำบลบานา  ทั้งสองชุมชนเป็นชุมชนมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านมีอาชีพทางการเกษตร และการรับจ้างทั่วไป  มีฐานะค่อนข้างยากจน  การคมนาคมภายในไม่ค่อยดี  ระยะทางที่ไกลที่สุดจากบ้านถึงโรงเรียน  ประมาณ  2.3  กิโลเมตร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุมิตชัย มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกูวิง

นายอิลยาส กูโน
นางพาดียะ แวหามะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

978
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกูวิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฮาแว ดอเลาะ โทรศัพท์: 0862905719 อีเมล์: selingdongbayu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]