โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ( Mission )

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
  2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีทักษะวิชาชีพและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ดำรงไว้บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

  เป้าประสงค์( Goal )

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณธรรม
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา มีความรู้  มีคุณธรรม  ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:02 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-451562 อีเมล์: talubo_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฟารีสัม ซามูดิง โทรศัพท์: 0650531134 อีเมล์: chunk1423@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]