โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •       ประวัติสถานศึกษา

           โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  ก่อตั้งเมื่่อปีพุทธศักราช 2479 สภาพอาคารเรียนเป็นอาคารเรีิอนไม้ทรงปั้นหยา มีหน้ามุข ตัวอาคารยาว  10 เมตร  กว้าง   5  เมตร  หลักคามุงจาก  ฝากั้นสังกะสีเปิดเป็นห้องโถง  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4

          ปี พ.ศ. 2506  ได้ย้ายโรงเรียนมาที่แห่งใหม่เนื่องจากเนื้อที่้เืดิมคับแคบไม่สามารถสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 พ. ขนาด  4  ห้องเรียนได้  จึงย้ายที่มาเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน โดยสำนักงานศึกษาธิการได้ขายที่ดินแปลงเก่าและมาซื้อใหม่ในราคา  3000.00  บาท  เนื้อที่  1 ไร่  1 งาน  52  ตารางวา  ผู้ขายคือ นางตีเมาะ  แวสุหลง  และได้สร้างอาคารในราคา  50000.00  บาท( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) เปิดใช้เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2506  เป็นต้นมา  ( ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้รื้อถอนแล้ว )

         ปี  พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก ขนาด  2  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  กว้าง  8.50  เมตร  ยาว  18  เมตร เป็นจำนวนเงิน  80000.00  บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน )  เปิดใช้เมื่อวันที่  25  กันยายน  2515

            ปี  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  เป็นจำนวนเงิน  490,000 บาท  ( สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )  แต่โรงเรียนมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะสร้างอาคารเรียนดังกล่าว  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้  โดยซื้อที่ดินจากนายหะยีมะมิง  มะสาและ ในราคา  11,000  บาท ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท)  ส่วนอีก 1,000 บาท  ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) ราษฎรในพื้นที่และคณะครูร่วมกันบริจาค  พื้นที่โรงเรียนปัจจุบัน  1  ไร่ 3  งาน  26  ตารางวา  เปิดใช้อาคารเรียนเมื่อ  วันที่  18  ธันวาคม  2522

            ปี  พ.ศ. 2523  เปิดขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นปีการศึกษาแรก

            ปี  พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีเป็นค่าก่อสร้างอาคารประกอบโรงฝึกงาน  แบบ  312   ขนาด  6  x  17.50  เมตร  เป็นจำนวนเงิน  139,000  บาท  ( หนึ่้งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

            ปี  พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อก่อสร้างประตูและรั้วโรงเรียนด้านหน้าจำนวนเงิน  55,000  บาท  ( ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) และงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีเป็นค่าก่อสร้างส้วม  แบบ  401  ขนาด  3  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  30,000  บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน)

            ปี  พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  แบบ  017  ขนาด  2  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  79,000 บาท ( เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

            ปี  พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ก.  ขนาด  2  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  234,500 บาท ( สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )

            ปี  พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัีดปัตตานีเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนชั้น ล่าง  แบบ 017  ขนาด  2  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  119,500 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

            ปี  พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบสปช. 203/2526  ขนาด  10x20 เมตร  จำนวน  1  หลัง  จำนวนเงิน  360,000 บาท ( สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  และได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเพื่อก่อสร้างศาลาละหมาด  ขนาด  4 x 6 เมตร  จำนวน  1  หลัง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  65,000 บาท ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน แบบ สปช.  /2559

            วันที่  20  ธันวาคม  2533   นายบุญเสริม  ฤิทธฺิเดช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแห่งนี้

            วันที่  31  สิงหาคม  2536  นายอดุลย์   บัวหลวง  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้

             ปี  พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  เพื่อก่อสร้างส้วม แบบ  สปช.601/26  จำนวน  4  ที่นั่ง จำนวน  1  หลัง เป็นจำนวนเงิน  90,000  บาท ( เก้าหมื่นบาทถ้วน )

             ปี  พ.ศ.  2540  คณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อต่อเติมอาคารเรียน  ป.1 ก. ด้านข้างเพื่อทำเป็นห้องพักครู  ขนาด  3.50  x  5.50  เมตร  เป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

             ปี  พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน 1,834,000 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

             วันที่  30  กันยายน  2542  นายอดุลย์   บัวหลวง  ได้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะเซาด๊ะ  ราชมุกดา  เป็นผู้รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

             วันที่  9  ธันวาคม  2542  นายอับดุลรอฟาร์  ดาเล็ง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อจากนายอดุลย์  บัวหลวง

              ปี  พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  แบบ  สปช.105/29   จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  320,000 บาท ( สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน )

              ปี  พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 เป็นค่าก่อสร้างส้วม  แบบสปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง  ในวงเงิน  90,900 บาท ( เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน )

              วันที่  26  สิงหาคม  2548  นายมะหะหมัด   สาเมาะ  ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้

              วันที่  30  กันยายน  2548  นายมะหะหมัด   สาเมาะ  ได้เกษียณอายุราชการ  แต่งตั้งให้นางเจ๊ะเซาด๊ะ   ราชมุกดา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

              วันที่  26  ธันวาคม  2548  นางบีเบ๊าะ  บีรู    ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้

              วันที่  16  พฤษภาคม  2558   นางอัสน๊ะ    คำเจริญ   ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง  จัดการศึกษาา  2  ระดับ  ดังนี้  คือ ระดับปฐมวัยศึกษา และระดับประถมศึกษา  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  447  คน  มีผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน มีครูประจำการปฏิบัติงานจริงจำนวน  16  คน  พนักงานราชการ  3  คน  วิทยาการอิสลาม   6  คน  เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม   เป็นโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาำไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบสันติศึกษา  เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติดดีเด่น  และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  และอื่น ๆ  เป็นต้น

             ที่ตั้งสถานศึกษา   หมู่ที่  1  ถ.เพชรเกษม  ต.ปะกาฮะรัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี   94000  โทรศัพท์  073-348625

             สภาพศรษกิจและสังคม    ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม เช่น รับจ้างเลือกปลา  รับจ้างทำงานก่อสร้าง  ฐานะพอกินในครัวเรือน  ประชาชนในชุมชนร้อยละ  95  นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการสื่อสาร  และประมาณร้อยละ   0.5   นับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่ หมู่ 8  ใช้ภาษาปักษ์ใต้พื้นเมืองในการสื่อสาร  รายได้ของครอบครัวปานกลางค่อนข้างยากจน  โดยเฉลี่ย  3,000  บาทต่อเดือน

             การคมนาคมและการสาธารณูปโภค    โรงเรียนบ้านปะกาฮะรังใช้เส้นทางคมนาคมเข้าสู่โรงเรียนทางถนนเพชรเกษมปัตตานี-นราธิวาส  ถนนลาดยางตลอดสายระยะทางโดยประมาณจากตัวอำเภอเมืองถึงโรงเรียนประมาณ  7  กิโลเมตร  มีไฟฟ้า  มีน้ำดื่ม  น้ำใช้ในโรงเรียนตลอดปี  โดยใช้ประปาโรงเรียน  มีโทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยบริการในหมู่บ้าน

  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   เป็นต้น

   

                               เพลงมาร์ชปะกาฮะรัง

            ปะกาฮะรังเหลืองแดงเป็นสง่า          งามตรึงตราเรารักในศักดิ์ศรี

  ประกาศเกียรติกู่ก้องปฐพี                           ยึดมั่นความดี   คือ  ปะกาฮะรัง

            สามัคคี  คือพลังอันยิ่งใหญ่              ปะกาฮะรังต่างรักและหวงแหน

  แม้นจะอยู่ถิ่นใต้เมืองชายแดน                   ก็ล้วนแม้นเป็นพี่น้องเผ่าพงศ์พันธ์

           วิชาการก้าวไกลไปทุกถิ่น                 ลือระบิลเลื่องชื่อทุกแห่งหน

  ประจักษ์อยู่ถ้วนทั่วทุกปวงชน                    เราทุกคนล้วนหมั่นขยันเรียน

           รักกีฬาพลานามัยใจสะอาด                แหล่งปราชญ์ของทุกคนทุกชนชั้น

  รักชุมชน  อนุรักษ์  วัฒนธรรม                     ยึดมั่นคุณธรรมคือเราปะกาฮะรัง.

                  ..............................................................

   


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-8625 อีเมล์: pakaharang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง สารีปะห์ อาษาสุจริต โทรศัพท์: 0942107861 อีเมล์: ัyaandni_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]