โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ให้บริการทางการศึกษาทั่วถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  2.  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  3.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  4. ปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี

  เป้าหมาย

  1.ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน

  2.ครูผู้สอนมีคุณภาพและมีมาตรฐานด้านวิชาชีพครู

  3.ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีผู้บริหาร 

  4.โรงเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  5. ชุมชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-8625 อีเมล์: pakaharang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง สารีปะห์ อาษาสุจริต โทรศัพท์: 0942107861 อีเมล์: ัyaandni_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]