โรงเรียนบ้านกือยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission)                  

  1. พัฒนาทักษะการคิดกับนักเรียนทุกระดับชั้น
  2. พัฒนารูปแบบ   วิธีการ เทคนิคการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน
  3. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
  4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูคิดค้น ทำวิจัย หรือนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างกว้างขวาง
  5. ส่งเสริมให้ครูจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของตนเองตามมาตรฐาน 1- 7  (PSAR)
  6. กำกับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระบบงาน (PDCA) ของโรงเรียนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  7. กำกับ ติดตาม  การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน  นักเรียน และชุมชน ให้มากขึ้น หลากหลายรูปแบบ กว้างขวางมากขึ้น  เน้นวัฒนธรรม ประเพณี นำทางสร้างคุณภาพนักเรียน
  8. กำกับระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมมาตรฐาน ตัวบ่งชี้โดยการสร้างเครื่องมือวัดให้ได้คุณภาพทั้งวิธีการประเมิน  และการจัดทำระบบงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน
  9. ประเมินและการจัดทำระบบงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วนในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน
  10. กำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และทุกระดับช่วงชั้นให้ชัดเจน
  11. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเป้าหมาย นโยบาย ของนายกรัฐมนตรี  ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
  12. จัดทำหลักสูตรการสื่อสาร  การใช้ภาษาอังกฤษ ในทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
  13. จัดทำหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาและนำเข้าสู่ห้องเรียน

  4)   เป้าประสงค์หลัก   (Goal :เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์)

  1.  โรงเรียนบ้านกือยามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

  2.  สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  3.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  4.  ทุกภาคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  3)  ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues  :ประเด็นหลักในการพัฒนา หรือประเด็นหลักที่หน่วยงาน จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์)และกลยุทธ์

  1. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษา

  1.1   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการบริหารอย่างเป็นระบบและวิจัยเพื่อการพัฒนา

  1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

  2.1    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยเน้นการนิเทศติดตามประเมินผล

  2.2    สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบร่วมพัฒนา

  1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
   2.     ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
   3.   ยกระดับภาวะโภชนาการและสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน
   4. ปรับปรุงพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  2. สร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   1.      ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
   2.     เพิ่มศักยภาพในทักษะทางภาษา โดยพัฒนาครูทั้งระบบ
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม

  5.1     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอำนาจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   

   

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  สงบ  เรียบง่าย มีน้ำใจ

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

      โรงเรียนบ้านกือยามีนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามารถทางทักษะชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-06 13:56:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุณา อิสสาหาก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอุสมาน อีแต

 • นางเบญจมาศ กาฬสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0826596569 อีเมล์: kueya99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวนาปีซะห์ อาแว โทรศัพท์: 0876337966 อีเมล์: napeesaharwae@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]