โรงเรียนบ้านสะบารัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •          โรงเรียนบ้านสะบารัง    ตั้งอยู่ในพื้นที่  ๙  ไร่  ๑ งาน  ๗๒  ตารางวา ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี  อาณาเขตทิศเหนือ ทิศตะวันตก ติดกับลำคลองสามัคคี  ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำปัตตานี ทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายระบายน้ำได้ดี ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา  และแหล่งเรียนรู้  รายการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

                พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองการสอนของภาคการศึกษา ๒

                พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข  ๑๐ ห้องเรียน

                พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗   ๘ ห้องเรียน

                พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณ   ๙๕,๐๐๐ บาท สร้างโรงฝึกงาน  จำนวน  ๑ หลัง

                พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข  ๔ ห้องเรียน

                พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณ ๔๐๓,๐๐๐ บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๔

                พ.ศ. ๒๕๒๗ บริษัทพิธานพาณิชย์ บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์

                พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างส้วม  ๔ ที่นั่ง

                พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอล   และได้รับงบประมาณจาก ส.ส.ปรีชา บุญมี  จำนวน  ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารแปรรูปสัตว์น้ำ  ๑ หลัง

                พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓    จำนวน  ๑  หลัง  และได้รับงบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท  สร้างส้วม  ๑๐ ที่นั่ง

                พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๑,๘๔๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  จำนวน  ๑๐ ห้องเรียน

                พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณบุญส่ง คุณสุภาพร  ศิริพิทยา เจ้าของเรือ ชาติพรชัย  สร้างสนามเด็กเล่น

                พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณ  ๓,๒๔๙,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘ จำนวน  ๙ ห้องเรียน

                พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา  และได้รับงบประมาณ ๓,๔๒๒,๔๓๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ต่อเติมจากอาคารหลังเดิมอีก ๙ ห้อง รวม ๑๘ ห้อง และได้รับงบประมาณ ๖๔,๓๐๔  บาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์  ๓๐ ชุด

                 พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท  สร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๑  ห้อง   พร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้อง และได้รับงบประมาณ ๔๑๐,๓๐๐ บาท สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จำนวน ๑ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง  ๕ ชุด

                พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณ ๒,๕๔๘,๐๐๐ บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒๐๖/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  และได้รับงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท  สร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง

                พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ               ได้รับเงินบริจาค  ๒๘๓,๘๖๑ บาท  สร้างเครื่องเล่นออกกำลังกาย   และรับเงินบริจาค ๑๔๔,๙๔๐ บาท           ปูตัวหนอนเป็นทางเดินรอบสนามฟุตบอล

                พ.ศ. ๒๕๔๖ โอนโรงเรียนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖

                 พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณสร้างห้องคอมพิวเตอร์แบบ C ๒๕ จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ๖๔๑,๐๐๐ บาท  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ๒๕ ชุด  เครื่องประเมินผลสำหรับครู ๒  ชุด              

                 พ.ศ. ๒๕๕๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  จังหวัดปัตตานี       แต่งตั้ง (ย้าย)  นายสุวรรณ  อนุรัตน์  มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง

  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ปรับภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อ การเรียนการสอน ด้วยการปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ไอซีที เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณ ๓๔๙,๗๗๐ บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  สำหรับปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน ๑๐ ห้อง

  พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงลานกีฬาอาคารอเนกประสงค์           ได้รับงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงและปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน ๑๐ ห้อง

  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียนบ้านสะบารัง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริจาครถยนต์บรรทุกเล็กส่วนบุคคล  ยีห้อ ISUZU  รุ่นปี ค.ศ.๒๐๐๖  ขนาด ๒๕๐๐ ซีซี  หมายเลขทะเบียน บท ๕๐๘๕ ปัตตานี  หมายเลขเครื่องยนต์  4JK1EH 6945  มูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในงานราชการของโรงเรียนบ้านสะบารัง

  ในปีนี้  ได้รับงบประมาณ ( งบแปรญัตติ )  จำนวน   ๘๓๓,๐๐๐ บาท  สำหรับสร้างห้องเรียน Asean School  Online  โดยการสนับสนุนของนายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต ๔   และงบประมาณ ( งบแปรญัตติ ) ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน โดยการสนับสนุน  ของนายอันวาร์  สาและ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต ๑  และงบประมาณ ๑๒๘,๑๐๐ บาท  สำหรับปรับปรุงสนามและทางเท้าบริเวณที่ถูกน้ำท่วม

                วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสุวรรณ อนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง ได้เกษียณอายุราชการ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  จังหวัดปัตตานี  ได้แต่งตั้ง (ย้าย ) นายอาทร  แววสง่า  มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง       

       นายอาทร  แววสง่า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง ตั้งแต่วันที่  ๑๔  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนบ้านสะบารังเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ต่อไป

               วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายอาทร  แววสง่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง ได้เกษียณอายุราชการ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  จังหวัดปัตตานี  ได้แต่งตั้ง (ย้าย ) นางนิภา  วิศุภกาญจน์   มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิภา วิศุภกาญจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัชรี มั่งคั่ง

 • นางสาวณัฐชยา วิริยะสร้างตนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะบารัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-9385 อีเมล์: sbrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลทิพย์ พิชัยวงศ์ธรรมา โทรศัพท์: 073-349385 อีเมล์: sbrschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]