โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

  ประวัติสถานศึกษา

          โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   7   เมษายน   2464   โดยอาศัยบ้านของ กำนันแว สะมาแอ   มีนักเรียน 30  คน  นายหะยีเจะแว  เป็นครูสอนคนแรก  สอนเฉพาะภาษา มลายูและศาสนาอิสลาม  เมื่อใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษา  จึงเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  และได้ซื้อที่ดินมีเนื้อที่  3  งาน  17  วา  4   ศอก   สร้างอาคารเรียน   1    หลัง   ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปี  พ.ศ.  2504 ทางอำเภอได้ทำการแลกเปลี่ยนที่ของโรงเรียน   กับที่ดินของนายแวอีซอ   โตะอาดัม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ปูยุด   จำนวน   2   แปลง    มีเนื้อที่  2   ไร่  2  งาน  54   ตารางวา  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่  เป็นอาคารถาวร แบบ ป. 1 ก. พิเศษ  (กึ่งโรงฝึกงาน)   ขนาด  5   ห้องเรียน   ของกรมสามัญศึกษา

  ปี  พ.ศ.  2507 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั้นเด็กเล็ก   แบบ ป. 1 ก.   พิเศษ  ขนาด   1   ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ.  2508 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน   แบบ ป. 1 ก.     1 หลัง    ขนาด 4 ห้องเรียน และเข้าโครงการสอนภาษาไทยแก่เด็กที่พูดภาษาไทยไม่ได้ของภาคการศึกษา   2 เรียกว่า     ชั้นเริ่มต้น

  ปี พ.ศ.  2509 ได้รับงบประมาณของภาคการศึกษา 2   สร้างอาคารเรียน 1 หลังแบบ ป. 1 ก.  ของกรมสามัญขนาด  6 ห้องเรียน และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ชั้น ป. 4  ถึง ป. 7   ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  วันที่  9  มีนาคม  2509

  ปี  พ.ศ.  2512     ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานหญิง   1   หลัง

  ปี  พ.ศ.  2516      ซื้อที่ดินของ  นายแวอีซอ  โตะอาดัม   มีเนื้อที่  1   ไร่   3  งาน  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  017  จำนวน  1  หลัง   4   ห้องเรียน 

  ปี  พ.ศ.  2518    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ.  2519     ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น โรงเรียนชุมชน

  ปี  พ.ศ.  2520     ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านปูยุด เป็น  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด

   ปี  พ.ศ. 2524     ได้เข้าโครงการสอนอิสลามศึกษา  ได้ทำสัญญาจ้าง  นายแวอัลดุเลาะ    เจะเละ   เป็นวิทยากรอิสลามศึกษา นายแวฮามะ  ไบเละ  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียน  1  แปลง มีเนื้อที่  1000   ตารางเมตร

  ปี  พ.ศ.  2528     สภาตำบลได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดสร้าง   อาคารสภาตำบล

  ปี  พ.ศ.  2529   ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1  ห้องเรียนเรียกว่า  ชั้นอนุบาลชนบท

   ปี  พ.ศ.  2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.  205/2520

            ปี  พ.ศ.  2533        ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  105/29   6  ห้องเรียน ชั้นบน  4  ห้องเรียน  ชั้นล่าง  2  ห้องเรียน  แทนแบบ ป. 1 ก.

  ปี  พ.ศ.  2538 โรงเรียนขอกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยมี นายปิ่น นวลละออง   เป็นผู้อำนวยการ และมี  นายอับดุลดอรอแม   อะยูยา  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  ปี  พ.ศ.  2539   ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.  105/29  ชั้นล่าง  2   ห้อง   สร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล็อกยาว  100  เมตร สูง  1.5  เมตร  พร้อมประตูเหล็ก  และป้ายชื่อโรงเรียน  จากงบพัฒนาจังหวัดของ ส.ส.

   ปี  พ.ศ.  2540 ได้เข้าโครงการและได้รับงบประมาณ ดังนี้

   - เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

  - เป็นศูนย์ติดตั้งโครงการสอนผ่านดาวเทียม   โครงการไทคม

  - เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ   

  - ได้รับงบประมาณ โครงการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

  - ได้รับงบประมาณ จัดห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องคอมพิวเตอร์

  ปี  พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณจัดห้อง  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียน นับจนถึงปัจจุบัน     มีจำนวนผู้บริหารทั้งสิ้น   15   ท่าน  ผู้บริหาร คนปัจจุบัน  คือ นายอับดุลรอฟาร์ ดาเล็ง  ย้ายมาดำรงผู้ตำแหน่งอำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดเมื่อ วันที่.......เดือน...................พ.ศ.2552  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด  ปัจจุบัน มีอาคารเรียน  5   หลัง   จำนวนห้องเรียน   32  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์   1   หลัง   ส้วม   10  หลัง   โรงอาหาร  1 หลัง    สนามเด็กเล่น   1  แห่ง   สนามฟุตบอล และสนามตะกร้อ  อย่างละ  1   แห่ง        

  จำนวนบุคลากร    

   -  จำวนนักเรียนทั้งหมด   647    คน   ชาย   328 คน  หญิง  319  คน   

             -  จำนวนครูประจำการ   29 คน   

   -  พนักงานราชการ  6  คน

             -  ครูจ้างพิเศษ  -   คน

  -  วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม  10  คน 

  -  ครูธุรการ 2 คน

  -  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน

  - รักษาความปลอดภัย 2 คน

  - นักการภารโรง 1 คน

                            

   

                                                                                                                                                                                

                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนัสรินทร์ บารู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยาวาเฮร์ สะแลแม

 • นางซาตีร๊ะ อุเซ็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7343-4211 อีเมล์: puyud9@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายซำซูดิน แวซู โทรศัพท์: 0897353500 อีเมล์: weasu_27@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]