โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนสิโรรส  ตำบลบาราเฮาะ  อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

            โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482 ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบาราเฮาะ” ( บ้านแบรอ ) นายสมาน บูสะมัน  เป็นครูใหญ่ อาศัยใต้ถุนบ้านนายแวสะและ  และมะลี  กำนันตำบลบาราเฮาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  มีเฉพาะนักเรียนชาย     จำนวน 26 คน 

            วันที่  11  กันยายน  2485  ได้รับความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของ  นางแมเยาะ  สาเยาะ  ให้ยืมใช้

  วันที่  29  ธันวาคม  2490  เกิดพายุพัดอาคารเรียนชั่วคราวหักพัง  นายนรินทร์  ดาเล็ง  ครูใหญ่ขอใช้ใต้ถุนบ้าน นายเจะแม  และนางสะปีเยาะ  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ห่างจากสถานที่เรียนเดิมประมาณ  50 เมตร

  วันที่  7  มกราคม  2491  ย้ายสถานที่เรียนจากใต้ถุนบ้าน นายเจะแม  นางสะปีเยาะ 

  ไปใต้ถุนบ้านนายสาและ  นางตีเมาะ

  วันที่  10  ตุลาคม  2493  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่ในหมู่ที่ 1  ห่างจากสถานที่เดิมประมาณ  1  กิโลเมตร  ได้รับความร่วมมือจากนายฮามะ  ยูโซะ  และราษฎรหมู่ที่ 1  สร้างในที่ดินของนายยูโซะเจะยะปาร์  ให้ยืมใช้จนถึง พ.ศ.2499 อาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก นายดารินทร์ ดาเล็ง ครูใหญ่ขอใช้ใต้ถุนบ้านนายแวอุมา  หะยีสามะ  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2500  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน(ไม่มีฝากั้นห้อง)เป็นเงิน100,000 บาทสร้างในที่ดินของ นายแวฮามะ สะรีเดะ , นายหะยีแวอุเซ็ง       โตะนาฮุน, นายยูโซะ  อับดุลกอเดร์ และนายมามะ  มะแซ  เนื้อที่  5 ไร่ 2 งาน

  52 ตารางวา  มูลค่า  12,000บาท

  วันที่  1  มกราคม  2501 นายพร้อม  ชูแข  นายอำเภอเมืองปัตตานี  จัดหาเงินชำระค่าที่ดินแปลงนี้

  วันที่  17  กรกฎาคม 2506  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 20,000 บาท  สร้างในบริเวณโรงเรียน

  วันที่  6  มิถุนายน  2509  ได้รับงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียน  เป็นเงิน 
  20,000  บาท

  ปีการศึกษา  2512  เปิดขยายชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมปีที่ 5  มีนักเรียน 20 คน

  และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านสะนิง

            วันที่  22  กุมภาพันธ์  2513  จัดซื้อที่ดินเพิ่ม  1  ไร่  46  ตารางวา  ราคา  40,000 บาท  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 

            วันที่  18  พฤษภาคม  2514  ได้รับงบประมาณ ( จากฝ่ายอนามัย ) จัดสร้างถังเก็บน้ำฝนเดินท่อประปาตามอาคารต่าง ๆ  และติดตั้งก๊อกน้ำหน้าห้องเรียนเป็นเงิน  5,000  บาท  และโรงเรียนหาเงินสมทบส่วนหนึ่ง

            วันที่  30  กันยายน  2514 โรงเรียนร่วมกับกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนจัดเลี้ยงน้ำชาหาเงินสร้างรั้วโรงเรียนได้เงิน  1,358  บาท  คณะครูบริจาค  1,800  ครูใหญ่บริจาค  700  บาท  สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า  1 ด้าน

            วันที่  9  กรกฎาคม  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ ป.1 ก.3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  150,000  บาท

            ปีการศึกษา  2519  ขอเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสะนิง เป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง”

  วันที่  1  มกราคม  2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ ป.1 ก.3  ห้องเรียน

  ( ต่อจากอาคารเรียนเดิม )  เป็นเงิน  120,000  บาท

            วันที่  11  เมษายน  2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  แบบ 017  ขนาด

   4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  400,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก. จำนวน 1ห้องเรียน

  ปีงบประมาณ  2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1 หลัง แบบ สปช. 202/26  เป็นเงิน  250,000  บาท

  ปีงบประมาณ  2539  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017  ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  250,000  บาท

  ปีการศึกษา  2540  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา สปช.  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ซ่อมและทาสีอาคาร  2  หลัง  จัดทำห้อง  Sound  Lab  พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

  ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์  อุปกรณ์ / สื่อ

  ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธา  จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ติดหินอ่อน  มูลค่า  37,000  บาท

  ปีการศึกษา  2542  ได้รับงบประมาณ ( งบมิยาซาว่า )  310,000 บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียน

  ปีการศึกษา  2543  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  แบบ ฝ. 30 พ.  เป็นเงิน  67,000  บาท

  และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี  จัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ( วอลเลย์บอล / ตะกร้อ )  เป็นเงิน  97,000  บาท

            ปีงบประมาณ 2545ได้รับการจัดสรรงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าใหม่ทุกอาคารเป็นเงิน  98,900  บาท  และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบต.บาราเฮาะ  สร้างสนามเด็กเล่น เป็นเงิน  36,000  บาท  ปรับปรุงสนามฟุตบอล  ( ถมดินยกระดับ )  เป็นเงิน  50,574  บาท

            ปีงบประมาณ  2551 ได้รับงบประมาณค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน เป็นถนนคอนกรีตขนาด กว้าง 4  เมตร ยาว  170  เมตร  เป็นเงิน  286,000  บาท

  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนสิโรรส  ตำบลบาราเฮาะ  อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

            โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482 ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบาราเฮาะ” ( บ้านแบรอ ) นายสมาน บูสะมัน  เป็นครูใหญ่ อาศัยใต้ถุนบ้านนายแวสะและ  และมะลี  กำนันตำบลบาราเฮาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  มีเฉพาะนักเรียนชาย     จำนวน 26 คน 

            วันที่  11  กันยายน  2485  ได้รับความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของ  นางแมเยาะ  สาเยาะ  ให้ยืมใช้

  วันที่  29  ธันวาคม  2490  เกิดพายุพัดอาคารเรียนชั่วคราวหักพัง  นายนรินทร์  ดาเล็ง  ครูใหญ่ขอใช้ใต้ถุนบ้าน นายเจะแม  และนางสะปีเยาะ  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ห่างจากสถานที่เรียนเดิมประมาณ  50 เมตร

  วันที่  7  มกราคม  2491  ย้ายสถานที่เรียนจากใต้ถุนบ้าน นายเจะแม  นางสะปีเยาะ 

  ไปใต้ถุนบ้านนายสาและ  นางตีเมาะ

  วันที่  10  ตุลาคม  2493  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่ในหมู่ที่ 1  ห่างจากสถานที่เดิมประมาณ  1  กิโลเมตร  ได้รับความร่วมมือจากนายฮามะ  ยูโซะ  และราษฎรหมู่ที่ 1  สร้างในที่ดินของนายยูโซะเจะยะปาร์  ให้ยืมใช้จนถึง พ.ศ.2499 อาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก นายดารินทร์ ดาเล็ง ครูใหญ่ขอใช้ใต้ถุนบ้านนายแวอุมา  หะยีสามะ  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2500  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน(ไม่มีฝากั้นห้อง)เป็นเงิน100,000 บาทสร้างในที่ดินของ นายแวฮามะ สะรีเดะ , นายหะยีแวอุเซ็ง       โตะนาฮุน, นายยูโซะ  อับดุลกอเดร์ และนายมามะ  มะแซ  เนื้อที่  5 ไร่ 2 งาน

  52 ตารางวา  มูลค่า  12,000บาท

  วันที่  1  มกราคม  2501 นายพร้อม  ชูแข  นายอำเภอเมืองปัตตานี  จัดหาเงินชำระค่าที่ดินแปลงนี้

  วันที่  17  กรกฎาคม 2506  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 20,000 บาท  สร้างในบริเวณโรงเรียน

  วันที่  6  มิถุนายน  2509  ได้รับงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียน  เป็นเงิน 
  20,000  บาท

  ปีการศึกษา  2512  เปิดขยายชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมปีที่ 5  มีนักเรียน 20 คน

  และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านสะนิง

            วันที่  22  กุมภาพันธ์  2513  จัดซื้อที่ดินเพิ่ม  1  ไร่  46  ตารางวา  ราคา  40,000 บาท  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 

            วันที่  18  พฤษภาคม  2514  ได้รับงบประมาณ ( จากฝ่ายอนามัย ) จัดสร้างถังเก็บน้ำฝนเดินท่อประปาตามอาคารต่าง ๆ  และติดตั้งก๊อกน้ำหน้าห้องเรียนเป็นเงิน  5,000  บาท  และโรงเรียนหาเงินสมทบส่วนหนึ่ง

            วันที่  30  กันยายน  2514 โรงเรียนร่วมกับกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนจัดเลี้ยงน้ำชาหาเงินสร้างรั้วโรงเรียนได้เงิน  1,358  บาท  คณะครูบริจาค  1,800  ครูใหญ่บริจาค  700  บาท  สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า  1 ด้าน

            วันที่  9  กรกฎาคม  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ ป.1 ก.3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  150,000  บาท

            ปีการศึกษา  2519  ขอเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสะนิง เป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง”

  วันที่  1  มกราคม  2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ ป.1 ก.3  ห้องเรียน

  ( ต่อจากอาคารเรียนเดิม )  เป็นเงิน  120,000  บาท

            วันที่  11  เมษายน  2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  แบบ 017  ขนาด

   4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  400,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก. จำนวน 1ห้องเรียน

  ปีงบประมาณ  2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1 หลัง แบบ สปช. 202/26  เป็นเงิน  250,000  บาท

  ปีงบประมาณ  2539  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017  ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  250,000  บาท

  ปีการศึกษา  2540  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา สปช.  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ซ่อมและทาสีอาคาร  2  หลัง  จัดทำห้อง  Sound  Lab  พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

  ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์  อุปกรณ์ / สื่อ

  ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธา  จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ติดหินอ่อน  มูลค่า  37,000  บาท

  ปีการศึกษา  2542  ได้รับงบประมาณ ( งบมิยาซาว่า )  310,000 บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียน

  ปีการศึกษา  2543  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  แบบ ฝ. 30 พ.  เป็นเงิน  67,000  บาท

  และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี  จัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ( วอลเลย์บอล / ตะกร้อ )  เป็นเงิน  97,000  บาท

            ปีงบประมาณ 2545ได้รับการจัดสรรงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าใหม่ทุกอาคารเป็นเงิน  98,900  บาท  และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบต.บาราเฮาะ  สร้างสนามเด็กเล่น เป็นเงิน  36,000  บาท  ปรับปรุงสนามฟุตบอล  ( ถมดินยกระดับ )  เป็นเงิน  50,574  บาท

            ปีงบประมาณ  2551 ได้รับงบประมาณค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน เป็นถนนคอนกรีตขนาด กว้าง 4  เมตร ยาว  170  เมตร  เป็นเงิน  286,000  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-9049 อีเมล์: saningschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัมเส๊าะ สาและ โทรศัพท์: 0913163118 อีเมล์: Amsoh1712@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]