โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านจะรังบองอ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลตะลุโบะ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ

            สร้างเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙  ใช้งบประมาณจำนวน  ๓๕,๐๐๐  บาท  อาคารเรียนแบบ  ป ๑ ก. ขนาด ๒ ห้องเรียน ๖ x ๑๖ เมตร  ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  ๓ งาน  ๓๖ ตารางวา

            เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙  มี ๑ ชั้นเรียน  คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีจำนวนนักเรียน ๑๗ คน  โดยมีนายอุเซ็ง  แวดอเลาะ  เป็นครูใหญ่

            เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐  เปิดสอน ๑ ชั้นเรียน  ๒ ห้องเรียน  คือ ชั้น ป.๑ ก และ ป.๑ ข มีจำนวนนักเรียน ๒๑ คน

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  เปิดสอน ๒ ชั้นเรียน  คือชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีครู ๒ คน นักเรียน ๒๑ คน

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ชั้น ป.๔  มีจำนวนนักเรียน  ๔๘ คน  ครูจำนวน ๓ คน

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้สร้างต่อเติมอาคารเรียน ป.๑ ก  เป็น ๒ ห้องเรียน

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  นายสุวัฒน์  เจ๊ะอาลี  ได้ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้

            เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียน ป.๑ ก  จำนวน ๒ ห้องเรียน  ทำให้โรงเรียนมี  ๔ ห้องเรียน

            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖  เปิดขยายชั้นเรียน  ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมปีที่ ๔

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  นายมนูญ  จะปะกียา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้แทน                   นายสุวัฒน์  เจ๊ะอาลี  ลาออก

            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘  นายมนัส  เบญจเหม  รับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้  และเมื่อวันที่   ๒๐ กันยายน  ๒๕๒๘  ได้สร้างต่อเติมอาคารเรียน ป.๑ ก จำนวน ๑ ห้องเรียน  งบประมาณจำนวน  ๑๓๘,๐๐๐  บาท  ทำให้โรงเรียนมี  ๕  ห้องเรียน

            เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  นายสิทธิพร  ภัทรานนท์  มารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้  นายมนัส  เบญจเหม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ  สปอ.เมืองปัตตานนี  จ.ปัตตานี  ตามคำสั่ง  สปจ.ปัตตานีที่ ๒๙๒/๒๕๓๐  ล.ว. ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๓๐

            เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๒  เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ ๕ โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง  จำนวน ๑ ห้องเรียนในที่ดินของ นางหมะ  มะแซ  รวมเปิดสอน  ๖ ชั้นเรียน  คือตั้งแต่ชั้น เด็กเล็ก ถึงชั้นประถมประถมปีที่ ๕  มีนักเรียนจำนวน  ๑๑๑ คน  จำนวนครู  ๖ คน

            เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๓๒  นางหมะ  มะแซ  ราษฎรหมู่ที่ ๕  ตำบลตะลุโบะ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน ๑ แปลง  เนื้อที่ประมาณ  ๒  งาน (๓๒.๗๐ x ๓๕.๗๐ ม.) ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ดินทั้งสิ้น  ๑ ไร่  ๑ งาน  ๗๓ ตารางวา

            ทำให้โรงเรียนมี   อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้ ติดกับทางสาธารณะ  และที่ดินนายดือราแม  และนายสาและ  หะยีสะนิ
  • ทิศตะวันออก  ติดกับที่นางหมะ  มะแซ  และนายยูโซะ  หะยีปูเตะ
  • ทิศตะวันตก  ติดกับที่ดินนายยูโซะ  แบปาซา

  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๓๒  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีได้บรรจุแต่งตั้ง           

  นายบือราเฮง    สอเฮาะ  เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรงโรงเรียนนี้

            เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๓  เปิดขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจำนวนนักเรียน  ๑๓๔  คน ครู  ๗ คน มีอาคารเรียน ๒ หลัง  คือ แบบ ป๑ ก ๕ ห้องเรียน  ๑  หลัง  และอาคารเรียน        ชั่วคราว ๑ ห้องเรียน  ๑ หลัง

            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑  หลัง ขนาด  ๔  ที่นั่ง  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท  เสร็จสิ้น  เมื่อวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๓๓

            เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณจากคุณปรีชา  บุญมี  ส.ส.จังหวัดปัตตานี  สร้างรั้วลวดหนาม  เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  ได้รับการคัดเลือกการประกวดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่น  ประเภท ๓ของกระทรวงศึกษาธิการ  ชนะการประกวดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่น  อันดับ ๑  ประเภทที่ ๓ ระดับจังหวัดและชนะการประกวดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่น  ประเภท ๓ ระดับอำเภอ

            ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้เปิดโครงการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน  ได้วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม  ๑ คน

            เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณถมดินปรับปรุสนามบริเวณหน้าอาคารเรียน  ๑ จากคุณสุดิน  ภูยุทธานนท์  สส. จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท

            เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  ขนาด ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  เป็นเงิน  ๑,๓๘๘,๐๐๐  บาท  และได้รับบริจาคเครื่องสนามเด็กเล่น  จำนวน  ๒ ชิ้น  คือ รถไฟจำลอง  และกระดานลื่น  จากคุณบุญส่ง  ศิริพัทยา  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท

            เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๓๗  นายมนูญ  จะปะกิยา  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนนี้  ลาออกจากราชการทำให้โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนครูมาก  ครูไม่ครบชั้นเรียน

            เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  นางฉวีวรรณ  พลยุทธ  อาจารย์  ๑ โรงเรียนมายอ (สถิต  ภูผา)  สปอ.มายอ  จ.ปัตตานี  ได้ย้ายมารับตำแหน่งโรงเรียนนี้

            เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับตัวนางพรเพ็ญ  นามีกุล  อาจารย์  ๒ โรงเรียนบ้านเกาะจัน   สปอ.มายอ  จ.ปัตตานี  ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนนี้

  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรม  กศ.พช.ดีเด่น ระดับจังหวัด  และได้ระดับอำเภอ  และได้รับคัดเลือกการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันดีเด่น  ประเภท ๑ระดับอำเภอ  และได้รับการคัดเลือกกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ในสถานศึกษา  ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

            เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๓๘  โรงเรียนได้รับตัวนายอุทัย  อนันทพงศ์  อาจารย์  ๑  จากโรงเรียนบ้านบานา  สปอ.เมือง จ. ปัตตานีมาช่วยราชการโรงเรียนนี้

  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๓๘  นายสิทธิพร  ภัทรานนท์   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปรับตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านรูสะมีแล  สปอ.เมืองปัตตานี  ตามคำสั่ง  สปจ.ปัตตานีที่  ๓๘๕/๒๕๓๘  ลว  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘

            เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๒๘  โรงเรียนได้รับตัวนายอับดุลรอฟาร์  ดาเล็ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านมะหุด  สปอ.มายอ  จ.ปัตตานี  ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้  ตามคำสั่ง  สปจ.ปน.ที่ ๓๘๕/๒๕๓๘  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘

            เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด  จัดซื้ออุปกรณ์นามเด็กเล่น  จำนวน  ๔  ชุด  คือ ชิงช้า  ๔ ที่นั่ง บาร์โหน  ม้าหมุน  กระดานลื่น  และอุโมงค์ลอด            จากคุณมะรีเป็ง  จะปะกียา  สส. จังหวัดปัตตานี  เป็นเงิน  ๑๘,๘๐๐  บาท

            เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น  ขนาดเล็ก  ระดับอำเภอ  และได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมโครงการ กศ.พช.  ดีเด่นระดับอำเภอ

            เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับมอบงานก่อสร้างต่อเติม  อาคารเรียนชั้นล่าง  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๒ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท  ตามสัญญาจ้างที่  ๒๙/๓๙  ลว. ๑๑๓  กันยายน  ๒๕๓๙

            เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับตัวนางชไมรัตน์  พวงทับทิม  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗ โรงเรียนวัดรัตนวราราม  สปอ.บางแก้ว จ.พัทลุง  มาช่วยราชการโรงเรียนนี้  ตามหนังสือ สปอ.เมืองปัตตานี  ที่ ศธ ๑๑๓๕.๐๑/๐๐๒๕ ลว. ๗ มกราคม  ๒๕๔๐

            เมื่อวันที่   ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้ส่งตัวนายอุทัย   อนันตพงศ์  อาจารย์  ๑  โรงเรียนบ้านบานา  ช่วยราชการโรงเรียนนี้  ย้ายไปรับตำแหน่ง  อาจารย์  ๑  โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง  สปอ. เมือง จ. ปัตตานี  ตามคำสั่งสปจ.ปน.ที่ ๒/๒๕๐ ลว. ๓ มกราคม  ๒๕๔๐

            เมื่อวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับตัวนางแวอะอีเสาะ  แวดือเร๊ะ  อาจารย์  ๒ ระดับ ๗  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ  สปอ.เมือง  จ.ปัตตานี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายมารับตำแหน่งโรงเรียนนี้  ตามคำสั่ง สปจ.ปน.ที่  ๕๓/๒๕๔๐  ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๐

            เมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้ส่งตัวนางมาริษา  เจ๊ะสมาแอ  อาจารย์ ๑ โรงเรียนนี้  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปรับตำแหน่ง  อาจารย์  ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด  สปอ.เมือง จ.ปัตตานี  ตามคำสั่ง สปจ.ปัตตานี ที่ ๕๓/๒๕๔๐ ลว ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

            เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับตัวนางปรุงจิต  หลักธรรมนุ  อาจารย์ ๒โรงเรียนบ้านตาหมน  สปอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  มาช่วยราชการโรงเรียนนี้  ตามหนังสือ  สปอ.เมืองปัตตานี  ที่  ศธ ๑๑๓๕.๐๑/๒๐๐๘  ลว ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ ซึ่งได้รับตัวข้าราชการผู้นี้มาอยู่ก่อนแล้ว

            เมื่อวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายนางฉวีวรรณ  พลยุทธ  อาจารย์  ๒  โรงเรียนนี้ไปรับตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ โรงเรียนนี้  ไปรับตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเร็ว สปอ.เมือง จ.ตรัง  โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายทางตำแหน่งใหม่  ตามคำสั่ง สปช.ที่ ๒๗๑๐/๔๐

            เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๔๑  โรงเรียนได้รับคำสั่งการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  จากโรงเรียนบ้านงาแม่  สปอ.เมือง จ.ปัตตานี มาให้โรงเรียนบ้านจะรังบองอ  ตามคำสั่ง สปจ.ปน.ที่ ๔๒๑/๒๕๔๐ ลว ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

            เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๔๑  โรงเรียนได้รับตัวนายเสริม   เงินสองสี  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมียอ  สปอ.เมือง จ.ปัตตานี  ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์  ๒ โรงเรียนนี้  ตามคำสั่ง สปจ.ปน.ที่ ๗๖/๒๕๔๑

            เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  ตามแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด  ๒ ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑๘๑,๐๐๐ บาท

            เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๐  นางนันทา  แววสง่า  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ

            เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ นางอัสน๊ะ  คำเจริญ ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ

            เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสากล จันทร์อ่อน ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ

            วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๑.๕๐ น. ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  จำนวน 5 ห้องเรียน เนื่องด้วยอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ ไฟจึงลุกไหม้ลามอย่างรวดเร็ว  ทำให้อาคารเรียนดังกล่าวของโรงเรียนถูกเพลิงไหม้หมดทั้ง  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสากล จันทร์อ่อน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวนิตา ลาเต๊ะ

 • นางเพ็ญศรี คาลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,788
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อารอฟาร์ท วาเหาะ โทรศัพท์: 0866958152 อีเมล์: fast_psu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]