โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1.  พัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียนสู่มาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการ

  2.  พัฒนานักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

  5.  พัฒนาโรงเรียนโดยเน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

  เป้าประสงค์

            1. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. บุคลากรได้รับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาตนเองตามระบบการปฏิรูป

  การเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา

  3.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงาน  องค์กรท้องถิ่น

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสากล จันทร์อ่อน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธัญพร นาคน้ำ

 • นางนิศมา อิสมินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,789
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อารอฟาร์ท วาเหาะ โทรศัพท์: 0866958152 อีเมล์: fast_psu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]