โรงเรียนบ้านท่าชะเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  ๑.      ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  ๒.     จัดกิจกรรมแบบประชาธิปไตย  โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม

  ๓.     จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ๔.     ปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

  ๕.     ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย

  ๖.     จัดให้มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  ๗.     ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียน

   

  เป้าประสงค์ (GOAL)

  ด้านผู้เรียน 

  ๑.      ชุมชนเข้ามีสน่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  ๒.      ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีทางประชาธิปไตยและมีคุณธรรมจริยธรรม

  ๓.      ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

  ๔.      ผู้เรียนมีสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้

  ๕.      บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย

  ๖.      สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  ๗.      นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

   

  กลยุทธ์ระดับโรงเรียน ( Strategy )

  กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน

  กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

  กลยุทธ์ ที่ 3  พัฒนาอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียน

  กลยุทธ์ ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์ ที่ 5  พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

  กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763664 อีเมล์: thachamao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เจ๊ะรอกีเย๊าะ เตาะสาตู โทรศัพท์: 0898763664 อีเมล์: thachamao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]