โรงเรียนบ้านทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทุ่ง    ตั้งอยู่เลขที่  ๔  ตำบลท่าข้าม     อำเภอปะนาเระ     จังหวัดปัตตานี   ๙๔๑๓๐  โทรศัพท์  ๐๘๑๐๙๙๗๕๔๖(ผู้อำนวยการโรงเรียน)   e-mail: guny.7418@gmail.com 

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔  คือ บ้านลูกบ ,  บ้านตีนน้ำ และ บ้านทุ่ง         

  ๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

  ชื่อผู้บริหาร  นางกัญญาภัค  ภักดีโชติ  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน

                  ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่ง

                  โรงเรียนบ้านทุ่ง  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๔๘๕  แต่เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลท่าข้าม ๓ (บ้านทุ่ง) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ซึ่งสร้างขึ้นในที่ดินของผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเจะเงาะ  กระบิเฮง    โดยมีนายสะอาด  เหมศรีชาติ  นายอำเภอปะนาเระ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายอนันต์  ขันธชวนะ  ศึกษาธิการอำเภอ   นายอำนวย  พรหมสะอาด  นายเนียม  อำพาวัน   สารวัตรศึกษา และ นายอั้น  อินทกาญจน์ 

  เป็นครูใหญ่

                  ขณะนั้นมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน  จำนวน  ๖๖  คน  เป็นชาย  ๓๒  คน และหญิง  ๓๔  คน 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งมีนายโสภณ  ชูช่วย  เป็นครูใหญ่  คณะครู  นักเรียน  ภารโรง  วิทยากรอิสลามศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  ได้ร่วมมือกันจัดสร้างรั้วกำแพงโรงเรียนด้านหน้าแบบถาวร  ใช้งบประมาณจากการบริจาค  ประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

                  ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านทุ่ง  มีเนื้อที่ ๔ ไร่  ๒   งาน  ๖๕  ตารางวา  มีอาคารเรียนจำนวน  ๓  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  อาคารเรียนหลังที่ ๑ แบบ ป.๑ ก  ขนาด ๒ ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ. ๒๕๑๒    อาคารเรียนหลังที่ ๓  แบบ ป.๑ ก  ขนาด ๓ ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๔  มีส้วมสำหรับนักเรียน แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  ๔ ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๐   มีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งหมด  ๕๑ คน เป็นชาย ๓๐  คน  และหญิง  ๒๑ คน    มีครูทั้งหมด ๘ คน  เป็นชาย  ๓ คน และหญิง  ๕ คน  ข้าราชการครู  ๓  คน พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน  ๕  คน และ พนักงานบริการ(นักการภารโรงเดิม)  ๑  คน   เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่ง  ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า ๖๐ ปีแล้ว  อาคารเรียนอาคารประกอบ

  จึงชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน  ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐   นายสมพงศ์  ราชสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน แบบ ป.๑ ก  และแบบ ป.๑ข  ทั้ง ๒  หลัง   จำนวน  ๔ ห้องเรียน   ซึ่งได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน  ๒  ครั้ง ในปีเดียวกัน  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๙๘,๐๐๐ บาท และได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนจึงได้มีการประสานงานกับชุมชนร่วมกันตัดโค่นต้นตาลภายในโรงเรียน ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่หลังคาอาคารเรียนเสมอมาและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน  จำนวน  ๔  ต้น   และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงเรียนโดยรอบ  คิดเป็นเงิน  ๗๘๗,๑๐๐  บาท

                  ในปี พ.ศ.๒๕๕๑  นายสมพงศ์  ราชสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้ขอความร่วมมือจากคณะครู/บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนร่วมกันสร้างห้องเรียนพระพุทธศาสนา ขนาด ๔×๗ เมตร  เปิดใช้เมื่อ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  นอกจากนี้ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขนาด ๔×๖ เมตร  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างห้องน้ำห้องส้วมประจำสำนักงานโรงเรียน  ขนาด ๑.๕×๔ เมตร จำนวน  ๑ ห้อง

                  ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นางกัญญาภัค  ภักดีโชติ ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดหางบประมาณโดยการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต๑และ๒ ได้รับเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท  และได้ของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  ได้นำงบประมาณที่ได้รับมาสร้างป้อมยามเทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษาและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบริเวณด้านหน้าโรงเรียนที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย  ได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ต่อมา ทางโรงเรียนได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เรื่อง โค่นต้นสนภายในบริเวณโรงเรียนและขอความร่วมมือกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมและต้นกล้วยน้ำว้า

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: sulaida_c@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุไลดา ครุฤเสนีย์ โทรศัพท์: 0836556024 อีเมล์: sulaida_c@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]