โรงเรียนบ้านนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  4. วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และรายงานผลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  5. จัดบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
  6. ให้ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ตามความถนัดและความต้องการ สามารถนำไปใช้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
  4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  5. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  6. ชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9532 อีเมล์: Bannokschool2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นินูรุลฮูดา แวสามะ โทรศัพท์: 0884896656 อีเมล์: ninuhabibee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]