โรงเรียนบ้านบางหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านบางหมู

 

โรงเรียนบ้านบางหมู  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านน้ำบ่อ  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  เปิดทำการสอนครั้งแรกตามสมุดหมายเหตุรายวัน  เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๒ ในที่ดินของนายจินดา  ภู่สุวรรณบริจาคให้  จำนวน  ๑  ไร่  ราคาประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท  คณะครูได้ร่วมกับประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง   ๗  เมตร  ยาว  ๙  เมตร  หลังคามุงจาก  ฝาทำด้วยไม้ไผ่  เป็นเงิน  ๖,๕๔๐  บาท  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๑  ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน  ๑๑  คน  และได้ทำการเปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆดังนี้

                ปีการศึกษา  ๒๕๑๓  นายจินดา  ภู่สุวรรณ  ได้บริจาคที่เพิ่มอีก  ๑  ไร่  นายมิ่ง  แก้วณิมีย์(ตำแหน่งครูใหญ่)  นายมานิตย์  ชุมเพชร  และนายชื่น  สุวรรณมณี(ผู้ใหญ่บ้านบางหมู)  ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน      ๒  ไร่  เป็นเงิน  ๑,๖๐๐  บาท  รวมแล้วโรงเรียนบ้านบางหมูมีที่ดินทั้งหมด  ๔  ไร่  ๑  งาน  ๑๙  ตารางวา(ตามเอกสาร  สปช.๑ ปน.๓๘๗  หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เลขที่  ๓๖๑๑๔๒  ออกให้  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และจากการสำรวจเมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓)  วัดได้โดยรอบ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ                                ยาวประมาณ         ๑๔๐.๖๐                เมตร

                                ทิศใต้                                      ยาวประมาณ         ๑๑๖.๖๐                                เมตร

                                ทิศตะวันออก                       ยาวประมาณ           ๕๗.๓๐              เมตร

                                ทิศตะวันตก                          ยาวประมาณ           ๕๗.๑๐              เมตร      

ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  ป.๑ก  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  ฝากระดานทาสีในวงเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๒  รวมมีจำนวน 

๒  ห้องเรียน  ครูจำนวน  ๒  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๑๔-๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบกรมสามัญ  ๖๐๑  ขนาด ๒  ที่กว้าง  ๑.๕๐  เมตร   ยาว๒.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท  และได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๔  รวมมีจำนวน 

๔   ห้องเรียน  ครูจำนวน  ๔  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๒๑-๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ก  ขนาด ๔ ห้องเรียน  กว้าง ๘.๕๐ เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  ผนังก่ออิฐฉาบผิว  งบประมาณวงเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  ได้ทำการเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  รวมมีจำนวน  ๕  ห้องเรียน  ครูจำนวน  ๕  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๒๕-๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.๒๐๒/๒๖  กว้าง ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นปะถมศึกษาปีที่  ๕  รวมมีจำนวน          ๖  ห้องเรียน  ครูจำนวน  ๗  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๒๘-๒๕๒๙  ได้งบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ  ฝ.๓๐  พิเศษ จำนวน  ๔  ถัง  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน  ๗  ห้องเรียน  ครูจำนวน  ๗  คน                                                                                                                                                                   ปีการศึกษา  ๒๕๓๐-๒๕๓๓  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  กศ.พช.  ได้งบประมาณ ๑,๐๐๐  บาท  สร้างศาลา    หอกระจายข่าว  และซื้อเครื่องขยายเสียงและยังได้งบประมาณเพิ่มเติมอีก  ๒  รายการ  ดังนี้

                                ๑)  งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป.๑ก  จัดสรร  ๑  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐  บาท

                                ๒)  งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเอนกประสงค์  จำนวน  ๑๙,๔๐๐  บาท

ในปีการศึกษานี้ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน  ๗  ห้องเรียน          ครูจำนวน  ๘  คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  โรงเรียนได้งบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง  จำนวน  ๑  หลัง  แบบ๓๐๔/๒๘  งบประมาณ  ๙๔,๐๐๐บาท  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน  ๗  ห้องเรียน   ครูจำนวน  ๘  คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๓๕-๒๕๓๗  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน ๗  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๐๔  คน  ครูจำนวน  ๘  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  กว้าง  ๒.๘๐ เมตร ยาว  ๒.๘๐ เมตร  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน ๗  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๘๘  คน  ครูจำนวน  ๘  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๐๑  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๗   คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน  และได้รับงบประมาณทาสีและซ่อมแซมเพดานอาคารเรียน  ป.๑ก  เพื่อทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  งบประมาณ  ๖๑,๐๐๐  บาท 

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๓  ขวบ  อนุบาล  ๑  อนุบาล  ๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  รวมมีจำนวน  ๙  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๔๓  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน       ๗   คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๒๙  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๗   คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑  คน   นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๒/๒๖  ขนาด  ๓ ห้องเรียน  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  ผนังก่ออิฐฉาบผิว  งบประมาณ  ๘๑๖,๕๐๐  บาท  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๓๓   คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  6 คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๓  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๓๓  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๖   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๔  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๒๖  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๕   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๓๖  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๕   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๑  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๓๙  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๕   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๒  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณดังนี้

                                ๑)  รับจัดสรรงบประมาณทาสีอาคารเรียน-อาคารประกอบ

                                ๒)   รับจัดสรรงบประมาณปูกระเบื้องห้องเรียน  ๓  ห้องและปรับปรุงเสาธง

เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๓๙  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๕   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๓  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

                ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๑๘  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๖   คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๓  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน 

               ปีการศึกษา   ๒๕๔๙  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รวมมีจำนวน ๘ ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน ๑๒๗  คน ผู้บริหารจำนวน ๑ คน ครูจำนวน ๖ คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน วิทยากรสอนศาสนาจำนวน ๑ คน    นักการภารโรงจำนวน ๑ คน                

                 ปีการศึกษา   ๒๕๕๐  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รวมมีจำนวน ๘ ห้องเรียนนักเรียนจำนวน ๑๒๗  คน ผู้บริหารจำนวน ๑ คน ครูจำนวน ๖ คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน วิทยากรสอนศาสนาจำนวน ๑ คน    นักการภารโรงจำนวน ๑ คน

 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ได้รับงบประมาณดังนี้

                                ๑)  รับจัดสรรงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน ๙๖๙,๖๒๘ บาท

                                เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมมีจำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  ๑๓๙  คน ผู้บริหารจำนวน  ๑  คน ครูจำนวน  ๖   คน พนักงานราชการจำนวน ๒ คน  ครูอัตราจ้าง    จำนวน  ๑  คน  วิทยากรสอนศาสนาจำนวน  ๑ คน  นักการภารโรงจำนวน  ๑  คน

               ปีการศึกษา   ๒๕๕๒  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รวมมีจำนวน ๘ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๑๒๗  คน ผู้บริหารจำนวน ๑ คน ครูจำนวน ๗ คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน พนักงานบริการ  ๑ คน

ปีการศึกษา   ๒๕๕๓  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รวมมีจำนวน ๘ ห้องเรียนนักเรียนจำนวน ๑๒๙  คน ผู้บริหารจำนวน ๑ คน  ครูจำนวน ๕   คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน พนักงานบริการ  ๑ คน

                ปีการศึกษา   ๒๕๕๔   เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รวมมีจำนวน ๘ ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน ๑๒๒  คน ผู้บริหารจำนวน ๑ คน  ครูจำนวน ๖   คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน พนักงานบริการ  ๑ คน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-08-05 09:12:19 น.

นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางหมู

นางสาวสุไรยา อูแล
นายโกศล ขวัญบังเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,875
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0808736640 อีเมล์: ban_banmu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รอซหน๊ะ กามา โทรศัพท์: 0817661365 อีเมล์: rosnahkama@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]