• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านท่าด่าน

                  เริ่มจาก นายเจะเล็ง  อับบิลเฮ่ม (หมื่นไชยหมัด) ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้มอบบ้านที่อยู่อาศัย  เปิดเป็นที่ทำการสอนนักเรียนอยู่บนบ้านหลังนี้เป็นการชั่วคราว  ทำการสอนอยู่ประมาณ  ๒ ปี  ผู้ใหญ่บ้านก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมา จำนวน  ๑ หลัง  เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๑๔๘๑  พร้อมด้วย   นายจรูญ  รักปราชญ์  ซึ่งเป็นครูใหญ่ ในขณะนั้น ได้ร่วมมือกันปลูกสร้างโรงเรียนนี้  จากนั้นจึงเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็นต้นมา

                 วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  นายตรัณ   ดานเด็น  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน  และ ในวันที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาโต โดยได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้ นายมะนอ  อาแว  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน

                 วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  นางแวอาซีซะห์  หวังแอ  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน และ ในวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาราเฮาะ  โดยได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้ นายมะนอ  อาแว  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน

                 วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  นายมะวี  อารง  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน  และ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูดี  โดยได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้ นางสาวฮาลีเมาะ  เจะอาลี  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน

                 วันที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  นางสรรค์สุรางค์  สุไลมาน  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด่าน  ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้ง ๔ ฝ่ายงาน  ได้แก่  งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนอีกด้วย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-420012 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]