• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ (Mission)

           1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม

           3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   

          เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

          1.  นักเรียนมีคุณลักษณะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

          3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี

          4.  นักเรียนมีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-420012 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]