• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ (Mission)

           1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม

           3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   

          เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

          1.  นักเรียนมีคุณลักษณะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

          3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี

          4.  นักเรียนมีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบุคอรีย์ ยูโซะ

 • นางสาวนิกามีละห์ นิเดร์หะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-420012 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]