โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197

   

                     โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197  ได้เปิดทำการสอน  เมื่อ  ปี พ.ศ. 2470  ในโรงเรียนประชาบาลชั่วคราว  หมู่ที่  1  ตำบลตอหลัง  อำเภอยามู  จังหวัดปัตตานี  โดยมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตอหลัง

                     พ.ศ.  2471  ขุนศิริ  อับดุลบุตร  ธรรมการอำเภอยามู  หลวงนฤบดินทร์สวามิภักดิ์นายอำเภอยามู  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย  อำเภอยามู  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  2471 ปลูกเป็นอาคารชั่วคราวในที่ดินเอกชนบริจาคประมาณ 4 ไร่  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลบ้านจาแบปะ ”

                     พ.ศ.  2493 อาคารเรียนชั่วคราวชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถทำการสอนได้ ทางราชการให้งบประมาณ 7,800  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก ถาวรขนาด 3 ห้องเรียน  ในสมัยนายรื่น  ธรรมสโร  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  หลวงคเชนทรามาตย์  เป็นนายอำเภอ  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น                              “ โรงเรียนบ้านจาแบปะ ”

                     พ.ศ.  2508  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  20,000  บาท   สร้างอาคารเรียนชั้นเด็กเล็กแบบ ป. 1 ก อาคารถาวร ขนาด 1 ห้องเรียน  1  หลัง

                     พ.ศ.  2509 กรมทางหลวงได้ตัดขยายทางใหม่และได้ขยายเข้ามาในเขตที่ดินของโรงเรียน  จึงทำให้ที่ดินโรงเรียนถูกตัดไป  จึงเหลือที่ดินอยู่ประมาณ  3  ไร่ครึ่ง

                     พ.ศ.  2510  ได้รับงบประมาณ  จากทางราชการจำนวน  20,000  บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  สมัยนายรัตน์  ยอดศรี  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  นายสุชิต  นาคพันธุ์  เป็นนายอำเภอ

                     พ.ศ.  2512  ได้รับงบประมาณ  จากทางราชการจำนวน  83,000   บาท   สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด  3  ห้องเรียน  1 หลัง  สมัยนายรัตน์  ยอดศรี  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  นายสุนทร  บุญปถัมภ์  เป็นนายอำเภอ  นายเพิ่ม  บุญวรรณโณ เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ.  2514 ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียน  โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน  165  คน  ครู  6  คน  นักการภารโรง  1  คน

                     พ.ศ.  2515 ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียน  โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน  195  คน  ครู  7  คน  นักการภารโรง  1  คน  ได้รับเงินงบประมาณ  บำรุงท้องที่จำนวน  400  บาท   เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นเด็กเล็ก  และอาคารเรียนหลังเก่า   ได้ซ่อมแซมเสร็จเมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ.  2515 สมัยนายรัตน์  ยอดศรี เป็นศึกษาธิการอำเภอ  นายสุนทร  บุญปถัมภ์  เป็นนายอำเภอ  นายอนันต์   บุญทอง  เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา

                     พ.ศ. 2516 ทางโรงเรียน  ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน    165  คน  ครู  6  คน  นักการภารโรง  1  คน

                     พ.ศ.  2517    ทางโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มี  8  ห้องเรียนมีห้องเรียนเพียง  7  ห้องเรียน  จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งห้องเรียนบางห้องออกเป็นสองส่วนเรียน  2  ชั้นเรียน   มีนักเรียน  217  คน  ครู  9  คน  นักการภารโรง  1  คน

   

                     พ.ศ.  2519  ทางโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  มี  8  ห้องเรียน  นักเรียน  230  คน  และในปีนี้ได้ขยายที่ดินของโรงเรียนออกไปทางทิศตะวันตกอีกประมาณ  2  งานในที่ดินของนายมะเกะ  มะแซ  กำนันตำบลตอหลัง  โดยการซื้อด้วยเงิน ป.ช.ล.ต.  จำนวน  12,000  บาท ทำให้ที่ดินของโรงเรียนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 4 ไร่ 1 งาน  และได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป. 1 ก ขนาด 3  ห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม  เสื่อมสภาพ   และในการนี้ได้ประมูลขายได้เงิน  6,500  บาท   และยังได้รับเงินจาก ป.ช.ล.ต. บาโลย  จำนวน  7,100  บาท  เพื่อทำการซ่อมแซมรั้วลวดหนามของโรงเรียน

                     ปีนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 017  ขนาด  4  ห้องเรียน 1 หลัง  เสาธง  1  ต้น  ส้วมแบบกรมสามัญศึกษา  5  ที่นั่ง  และป้ายชื่อโรงเรียนด้วยเงินงบประมาณของโครงการมูลนิธิการศึกษามิตรภาพ  เป็นเงิน 580,000  บาท  ได้ทำการก่อสร้างเสร็จทำพิธีมอบเป็นทางการเมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.  2519  และทางจังหวัดปัตตานีได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามหนังสือที่  ปน อก 55/1044  ลงวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านจาแบปะ”  เป็น “โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพ-ที่ 197 ”  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โครงการมูลนิธิการศึกษามิตรภาพตั้งแต่วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 สมัยนายอนูญ  ทองวงศ์  เป็นครูใหญ่   นายอนันต์  บุญทอง เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา  พ.ต.ชอบ   มงคลรัตน์   เป็นนายอำเภอนายชาญ  พันธ์เจริญ  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

                     พ.ศ. 2520 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  มีอาคารเรียน 3 หลัง  8ห้องเรียน  มีนักเรียน  245  คน ชาย  137 หญิง  108  คน ครู  10  คน  นักการภารโรง  1 คน  ได้รับงบประมาณ  45,000  บาท  เพื่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  และได้สร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตและบ้านพักครูโรงเรียนบ้านดูซงปาแย  รวม 3 หลัง  ในบริเวณที่ดินของโรงเรียน  เพราะทางโรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลุ่ม  สร้างแล้วเสร็จประมาณราวเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2520

                     พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่  7 ได้ยกเลิกไป  และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ปี   พ.ศ. 2521 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521  มีครู  11  คน  นักเรียนทั้งหมด  226  คน

                     พ.ศ.  2522 -  2523 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                     พ.ศ.  2524 ได้รับงบประมาณ  150,000  บาท  สร้างอาคารโรงฝึกงาน  1  หลัง สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2525  ปีนี้ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยะหริ่ง  ได้แจ้งให้โรงเรียนรื้อถอนบ้านพักครูเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยไปสร้างใหม่ที่โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต

                     พ.ศ.  2534  ได้รับงบประมาณจำนวน  350,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

                     พ.ศ.  2540  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ  190,000  บาท  ทำการต่อเติมอาคารชั้นล่างอาคาร  017  จำนวน  3  ห้องเรียน   โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 อายุ  4 -  5  ขวบ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                     พ.ศ.  2540 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์  พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียนจากป้ายไม้ เป็นป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท

                     พ.ศ.  2544 ได้รับงบประมาณจำนวน  96,000  บาทในการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์  สร้างแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544 และได้รับงบประมาณจำนวน  200,000 บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน  ซ่อมแซมแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ.  2544


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนูรีดา อาวัง

 • นางสาวรูสนี มะฉุสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,803
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0946465468 อีเมล์: yayaya71@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัฟนาน เจะนิ โทรศัพท์: 0828238128 อีเมล์: afnan.c@yru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]