โรงเรียนบ้านบาโลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

   

  ความเป็นมา

  โรงเรียนบ้านบาโลย  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยนายแวกือจิ  เพ็ง  และนายเจะโด  วารี  เป็นผู้มอบที่ดิน  จำนวน 1 ไร่  1 งาน  31  ตารางวา  สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2479  แต่ไม่มีอาคารเรียนถาวร  จึงไปเรียนที่สุเหร่าบ้านบาโลย  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2479  สมัยขุนศิริ  อับดุลบุตร  เป็นศึกษาธิการอำเภอยะหริ่ง  โดยมีนายสุธน  เบ็ญจวรรณ เป็นครูทำการสอนคนแรก อาศัยสุเหร่าเป็นที่เรียน 1 ปี  เพื่อสร้างอาคารเรียน  อาคารเรียนสร้างเสร็จแล้วจึงย้ายกลับมาเรียนที่อาคารเรียนใหม่  ใช้สอนอยู่  6 ปี  อาคารเรียนชำรุด  จึงได้กลับไปเรียนที่สุเหร่าตามเดิมอีก  2 ปี  และมีเหตุขัดข้องบางประการต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต  ทำการสอนอยู่ประมาณ  4  ปี  นายรื่น  ธรรมโร  ศึกษาธิการอำเภอยะหริ่งได้มาตรวจการ  จึงได้ย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านบาโลยตามเดิม  แต่เนื่องจากไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร  จึงต้องไปเรียนที่สุเหร่าบาโลยอีก  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนหลังคามุงจากฝาผนังทำจากไม้จนเสร็จ  จึงทำพิธีเปิดอาคารใหม่  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2479  ใช้เรียนมาจนถึง  พ.ศ. 2501  คณะราษฎร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและครูเห็นว่าอาคารเก่าชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมต่อไปได้  จึงช่วยกันบริจาควัสดุก่อสร้างและแรงงานสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  เป็นเงินประมาณ 1,500 บาท  และใช้งบประมาณของทางราชการอีก 2,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 7x12  เมตร  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4  และได้ใช้อาคารหลังนี้มาจนถึงวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2514

  ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนการประถมศึกษาตามข้อบัญญัติของจังหวัด ปีงบประมาณ   2513 เป็นเงิน 92,800 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแบบ ป.1 ก  จำนวน 3  ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อวันที่  24  มีนามคม  พ.ศ. 2514  เสร็จแล้ว  นายอำเภอยะหริ่ง  คือ นายศุภชัย  ณ สงขลา  สจ.อำเภอยะหริ่ง  และนายอุดม  เจะสาเมาะ  ครูช่วยงานแทนหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอยะหริ่ง  เป็นคณะกรรมการก่อสร้างได้มาตรวจรับอาคารหลังใหม่และเริ่มทำการสอน  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2515

  เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2514 ทางราชการได้ย้าย  นายสินธ์  พลสวัสดิ์  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาหมน  และได้ย้ายนายสว่าง  นิลวิสุทธิ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตือระมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลย  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่  237/2514  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ  ลงวันที่  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2514

  ในปี   พ.ศ. 2516  คณะครู  กำนัน  ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดชุมนุมครูผู้ปกครองขึ้นในวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2516 เพื่อหาเงินซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าได้เงินทั้งสิ้น  5,118  บาท ทางโรงเรียนได้ขอแรงชาวบ้านมาช่วยซ่อมแซมเปลี่ยนฝาไม้ขัดแตะเป็นฝาไม้กระดาน

  ในปี   พ.ศ. 2517  คณะครูได้สร้างส้วมแบบเพิงหมาแหนนหนึ่งหลัง   มุงด้วยสังกะสี  จำนวน  2  ที่นั่ง  ใช่งบประมาณ  5,000  บาท

  วันที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2518  ทางราชการได้ย้ายนายสว่าง  นิลวิสุทธิ์  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดปิยาราม  แล้วแต่งตั้งให้นายเด่น  แวมามุ  ครูตรีโรงเรียนบ้านบาโลย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลยแทน

  วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2520  ทางราชการได้ย้ายนายเด่น  แวมามุไปดำรงตำแหน่ง ครู 3 โรงเรียนรูสะมิแล  และแต่งตั้งนายวีจิตร  สิทธิสาร  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

  วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2550  ทางราชการได้ย้ายวิรัช  สัจจะประดิษฐ์  ครู 2  โรงเรียนบ้านมะปริง  มาดำรงตำแหน่ง  ครู 3  และเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลยแทน

  ในปี  พ.ศ. 2521  ทางจังหวัดปัตตานีได้ให้งบประมาณ  250,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ   ป.1 ก  ขนาด  3  ห้องเรียนฝาคอนกรีต  เริ่มสร้างเมื่อวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2521  สร้างเสร็จสมบูรณ์และทางจังหวัดปัตตานีได้ส่งตัวแทนมารับมอบเมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2521

  ในปี  พ.ศ. 2524  ได้สร้างส้วมแบบ 401  ขนาด  2.88  ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  2  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะ  ฝาคอนกรีต  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  โดยงบประมาณของสภาตำบลบาโลยเป็นเงิน 10,000  บาท

  ในปี  พ.ศ. 2525  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  20,000  บาท ให้สร้างส้วมแบบ  401  ขนาด 2.88  ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  2 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะ  ฝาคอนกรีต  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่

  ในวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2526  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  ได้ย้าย   นายวิรัช  สัจจะประดิษฐ์  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านลางา  และย้ายนายสุวรรณ  อนุรัตน์  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลย

  ในปี  พ.ศ. 2530  โรงเรียนบ้านบาโลยได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 

  1. โรงเรียนได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ  กศ.พช. และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว  10,000  บาท
  2. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเป็นเงิน  5,100  บาท 
  3. โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 202/26  ขนาด 10Î12 เมตร  จำนวน  1 หลัง  พร้อมกระดานดำ  ตู้อุปกรณ์ 1 ใบ  เป็นเงิน 199,900  บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2530  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530  โรงเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 
  4. คณะครูได้บริจาคเงินเพื่อสร้างบ่อน้ำ  1  บ่อ  เป็นเงิน  980  บาท  โดยดำเนินการขุดเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2530  โดยขอแรงจากช่างก่อสร้างและชาวบ้านช่วยกันขุด

  ในวันที่    23    สิงหาคม    พ.ศ. 2531    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี   ได้ย้าย    นายสุวรรณ  อนุรัตน์  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่  และได้ย้าย  นายคุณศักดิ์  ยอดจันทร์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านยือริงมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลย 

  เมื่อวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2531  ก.ค.ได้อนุมัติให้นายทวน พรหมสุวรรณมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลย  จนถึงปี พ.ศ. 2540  จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ใน จังหวัดสงขลา  และได้แต่งตั้งให้นางมาลี  ดำนาคแก้ว  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านบาโลยแทน

  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2541 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ย้ายนายมนูญ ศรีสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลยแทน

  ในวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2542 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ย้าย นายโสภณ ชูช่วย  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบาโลย  และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลยเมื่อวันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ. 2545 

  ในปี  พ.ศ. 2544  โรงเรียนบ้านบาโลยได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ  จำนวน  1,600,000  บาท  เพื่อให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  2  ห้องเรียน  เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานโรงเรียนและห้องสมุด  เป็นเงิน  30,000  บาท

  ในปี  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 จำนวน 2  ห้องๆ ละ 15,000  บาท  และปูพื้นห้องอนุบาล  2  จำนวน  1  ห้อง  เป็นเงิน  15,000   บาท

  ในปี  พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค  อาคารเรียนแบบ  ป.1 ก                     จำนวน  3  ห้องเรียน  ห้องละ  15,000  บาท   อีกทั้งปูพื้นกระเบื้องเซรามิค  พร้อมซ่อมแซมอาคารประกอบ  ได้แก่  อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  และอาคารอเนกประสงค์  202/26  โดยใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นเงิน  201,000  บาท

  ในปี พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับพื้นที่บริเวณภายในโรงเรียน  โดยการซ่อมแซมถนนและสนามบริเวณโรงเรียน  โดยทำถนนหินฝุ่นอัด  และลาดพื้นคอนกรีตสนามหน้าโรงเรียนงบประมาณ 92,500  บาท

  ในปี  พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับงบประมาณให้จัดทำรั้วกำแพงคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน  งบประมาณ  432,000  บาท

  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  นายโสภณ  ชูช่วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลย  ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อำเภอเทพา จ.สงขลา  โดยแต่งตั้งให้ นางมาลี  ดำนาคแก้ว    ครูโรงเรียนบ้านบาโลย รักษาราชการแทน

  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ผู้อำนวยการคนใหม่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  ชื่อนางสาวสุณา  อิสสาหาก  ซึ่งเดิมมาจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนยะหริ่ง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลย จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2557

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 นางสาวสุณา  อิสสาหาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลย ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือยา  อำเภอเมือง จ.ปัตตานี  โดยแต่งตั้งให้นางเฉลิมศรี  ศรีทวีป ครูโรงเรียนบ้านบาโลย  รักษาราชการแทน

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนได้ผู้อำนวยการคนใหม่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  ชื่อนางยาเรียะ  กรมเมือง  ซึ่งเดิมมาจากตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแคนา ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโลย จนถึงปัจจุบัน

  ในปี 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณงบก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยการซ่อมแซมและทาสีอาคาร เรียนงบประมาณ 311, 200 บาท


   

   

  ขนาดและที่ตั้ง

  โรงเรียนบ้านบาโลยมีเนื้อที่ทั้งหมด  1 ไร่  1 งาน  31 ตารางวา   พื้นที่มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                               ทิศเหนือ                   บ้านนางวาหม๊ะ   เพ็ง

                               ทิศใต้                       บ้านนายรุสดี   วาจิ

                               ทิศตะวันออก              บ้านนายบือราเฮง  เด็ง

                               ทิศตะวันตก                บ้านนายแวนุเซ็ง   เพ็ง

            โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์  1 สนาม  อาคารเรียนอาคารประกอบ  3  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง  ส้วม  3  หลัง  บ่อน้ำ  4  บ่อ

  ตารางที่ 1  แสดงจำนวนอาคาร  จำแนกตามประเภท  ของโรงเรียนบ้านบาโลย

   

  อาคาร

  จำนวน

  หลัง

  ห้อง

  อาคารเรียน

  • อาคารเรียนถาวร  แบบ  สปช. ป.1 ก
  • อาคารเรียนถาวร  แบบ  สปช. 102/26
  • อาคารเรียนถาวร  แบบ  สปช. 105/29

   

  1

  1

  1

   

  3

  2

  4

  อาคารประกอบรวม

  • อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 202/26
  • ห้องส้วม  แบบ  สปช. 601/26
  • ห้องส้วม  แบบ  สปช. 601/26
  • ห้องส้วม  แบบ  สปช. 603/29
  • บ่อน้ำ

   

  1

  1

  1

  1

  1

   

  -

  4  ที่นั่ง

  2  ที่นั่ง

  2  ที่นั่ง

  4  บ่อ

                    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:11:14 น.

โรงเรียนบ้านบาโลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: ban_baloy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฮายาตี วาแมดีัซา โทรศัพท์: 0904792122 อีเมล์: ketareen.tee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]