โรงเรียนบ้านบาโลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษา
  2. เน้นให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา  มีจรรยาบรรณความเป็นครูและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  5.  พัฒนาสถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:11:14 น.

โรงเรียนบ้านบาโลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: ban_baloy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฮายาตี วาแมดีัซา โทรศัพท์: 0904792122 อีเมล์: ketareen.tee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]