โรงเรียนบ้านยือริง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านยือริง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เริ่มก่อตั้งโดยมี นายรัชต์  ยอดศรี  ศึกษาธิการอำเภอ   ยะหริ่ง กับนายเฟื่อง  จรรลิวงศ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอยะหริ่ง  ตลอดทั้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยได้รับความเห็นชอบของนายอำนวย สัตยาบน  นายอำเภอยะหริ่งสมัยนั้น ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3,510 บาท ได้เริ่มสร้างเมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2519 โดยที่ดินได้รับจากนายตูแวกูแม  กำนัน และนายเวาะและ  อาแว ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมราษฎรและครู  ได้สละเงินส่วนตัวบริจาคซื้อที่ดินของเอกชนเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

             ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป. ๓ ได้ตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

             ปี ๒๕๕๓ “ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน”

             ปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาขนาดเล็กดีเด่นระดับศูนย์เครือข่าย”

             ปี ๒๕๕๖ “สถานศึกษามีคุณภาพระดับดี”

  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียน ชั้น ป. ๓ สามารถทำคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าระดับประเทศ

             ปี ๒๕๕๗ “สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ สพป.ปน. ๑”และ“ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ.”

             ปีการศึกษา ๒๕๕๖- ๒๕๕๘ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

             ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เตรียมรับรางวัล “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”                            

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านยือริง เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาซีย๊ะ สาและ

 • นายสมาแห วานิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยือริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073420320 อีเมล์: Yering_81@pattani.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อาลีนี สาและ โทรศัพท์: 0828293132 อีเมล์: alin_pokpok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]