โรงเรียนบ้านยือริง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

  4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

  5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้

  6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแข่งขันกับผู้อื่นได้

  3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เพื่อนำสื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดการศึกษา

  5. เพื่อให้การบริหารการจัดการ สอดรับกับแนวทางกระจายอำนาจทางการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมาแห วานิ

 • นางอาซีย๊ะ สาและสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,781
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยือริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073420320 อีเมล์: Yering_81@pattani.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อาลีนี สาและ โทรศัพท์: 0828293132 อีเมล์: alin_pokpok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]