โรงเรียนบ้านตูเวาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการนิเทศติดตามและประเมินผล

  2.จัดหลักสูตรให้นักเรียนมีความสามารถด้านความสามารถและทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา

  3.จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

  4.ส่งเสริมการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน

  5.จัดระบบดูแลนักเรียนและระบบสารสนเทศทางการศึกษาอย่างมีระบบ

  6.ส่งเสริมครูพัฒนาด้านวิชาชีพและด้านคุณธรรมจริยธรรม

  7.เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านตูเวาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0810985762 อีเมล์: schooltuwoh@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นูรีดา เจะบาการ์ โทรศัพท์: 0801407439 อีเมล์: nuri_nuda@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]