โรงเรียนบ้านหนองแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  .   ข้อมูลทั่วไป

                  ๑.๑   โรงเรียนบ้านหนองแรต    ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๖    หมู่ที่  ๖    ตำบลหนองแรต   อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์  ๙๔๑๕๐   โทรศัพท์  ๐๗๓–๓๒๙๐๔๐    จัดตั้งขึ้นเมื่อปี    พ.ศ.  ๒๔๖๕     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  ๑.๒   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม  ในโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

                  ๑.๓   มีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  ๖ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖   ตำบลหนองแรต  อำเภอยะหริ่ง 

  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์  ๙๔๑๕๐   โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๓๒๙๐๔๐   Email nongrat_school@ hotmail.com        

  Websibe – http://school.obec.go.th/nongrat

   

  .  ข้อมูลด้านการบริหาร

                   

                   ๒.๒  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                       ๒.๒.๑   ประวัติโรงเรียน

                       โรงเรียนบ้านหนองแรต    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดทำการสอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยอาศัยบ้านขุนวาปี เป็นสถานที่เรียน

                        เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙  ได้ย้ายสถานที่เรียนเป็นมัสยิด

                        ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๘  ท่านขุนวาปี  ปฐมรักษ์  ร่วมกับคณะครู ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ โดยใช้ที่ดินบริเวณบ้านขุนวาปี

                         พ.ศ. ๒๔๘๑  ได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่  ได้รับเงินสมทบของประถมศึกษาร่วมกับเงินของคณะราษฎรบริจาคที่ดินในการก่อสร้าง

                         เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม  จำนวน  ๔,๐๐๐ บาท  เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรม  พร้อมกับต่อเติมอาคาร

                         พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณเป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก

  จำนวน ๓  ห้องเรียนโดยหาที่ดินแห่งใหม่ในการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นที่ดินสถานเลี้ยงสัตว์จำนวน ๒๖ ไร่

                         พ.ศ. ๒๕๑๕  โรงเรียนร่วมกับคณะครู  กรรมการศึกษาและราษฎร ร่วมกันปลูกสร้างโรงอาหาร จำนวน  ๑  หลัง  มีขนาด  ๔ x ๙  เมตร  ใช้งบประมาณ  ๔,๐๐๐  บาท

                         พ.ศ. ๒๕๑๕  โรงเรียนได้ร่วมมือกับกรรมการศึกษาและราษฎร ได้สร้างประปาโรงเรียน ซึ่งใช้งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท

                        พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐ บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม แบบ ป.๑ ก

  จำนวน ๒ ห้องเรียน  และได้ขยายชั้นเรียนเป็น ป.ปลาย

                        พ.ศ. ๒๕๒๐  ทางราชการได้ให้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง 

                        พ.ศ. ๒๕๒๑  ทางราชการได้ให้งบประมาณ  ๑๙๕,๐๐๐  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก จำนวน  ๓  ห้องเรียน และบ้านพักครู จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท

                        พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางราชการได้ให้งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู จำนวน  ๑ หลัง แต่ได้สร้างที่โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต

                        พ.ศ. ๒๕๒๓ ทางราชการได้ให้งบประมาณ ๑๓๖,๖๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาดกว้าง  ๗.๒๐ เมตร   ยาว  ๑๗.๕๐  เมตร

                         พ.ศ. ๒๕๒๔  ทางราชการได้ให้งบประมาณ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทเพื่อสร้างส้วมแบบ ๒ ที่นั่ง

                         พ.ศ. ๒๕๒๖  ทางราชการได้ให้งบประมาณรื้อถอนบ้านพักครู  ๒  หลัง  ให้ย้ายไปปลูกสร้างที่โรงเรียนบ้านมะปริง

                         พ.ศ. ๒๕๒๗  ทางราชการให้งบประมาณ  ๕๕,๕๐๐ บาท  เพื่อสร้างบ้านพักนักการฯ  ๑ หลัง

                         พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณเป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท เพื่อสร้างสนามฟุตบอล

                         พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  และได้เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

                         พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน  ๒,๐๔๔,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ๒ ชั้น แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙   จำนวน  ๘  ห้องเรียน

                         พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณจากสำนักตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดยะลา เป็นเงินจำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อสร้างอาคารละหมาด  ขนาด  ๘ x ๑๐  เมตร     

                        พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณแปรญัตติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓  เป็นเงินจำนวน  ๘๘๐,๔๐๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาด  ๑๐ x ๒๐  เมตร

                         พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล เป็นเงินจำนวน  ๓๖๓,๓๐๐  บาท เพื่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ   ขนาด  ๘ x ๑๐  เมตร 

                        พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ  เป็นเงิน ๓,๔๘๓,๑๐๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียน  ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๔  ห้องเรียน

                        พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน  ๔๘๓,๗๐๐  บาท เพื่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่ / ๔๙

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแรต  ประกอบด้วยอาคารเรียน  ๖ หลัง ได้แก่  อาคารแบบ ป.๑ ก จำนวน  ๓  หลัง    อาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙   จำนวน  ๒  หลัง     อาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  ๑  หลัง และอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์   อาคารฝึกอาชีพ    โรงฝึกงาน     ห้องน้ำห้องส้วม  ๓ หลัง  ๑๒ ที่นั่ง     บ้านพักครู  ๓  หลัง ( อยู่ที่โรงเรียนบ้านมะปริง )    อาคารละหมาด  ๑  หลัง  ( ได้รับจัดสรรงบจาก   สำนักตรวจราชการที่ ๑๒  จังหวัดยะลา)   และห้องปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ  ๙  ห้อง ได้แก่ 

  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
  • ห้องเก็บพัสดุ
  • ห้องสมุด
  • ห้องสำนักงาน
  • ห้องสหกรณ์
  • ห้องพยาบาล
  • ห้องคอมพิวเตอร์
  • ห้องจริยธรรม
  • ห้องประชุม

             สำหรับโรงเรียนบ้านหนองแรต ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และได้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในช่วงชั้นที่  ๑  ( ป.๑- ป.๓ )  ช่วงชั้นที่  ๒  ( ป.๔- ป.๖ )    และช่วงชั้นที่  ๓  ( ม.๑ - ม.๓ ) เป็นต้นมา

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแรต     มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น   จำนวน   ๓๐  คน  ได้แก่   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑  คน    ครูประจำการ  ๑๖  คน       ครูอัตราจ้าง  ๕  คน     พนักงานราชการ   ๕   คน    ครูธุรการโรงเรียน  ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)  ๑  คน   พนักงานรักษาความปลอดภัย  ๑  คน  โดยครูประจำการ   ครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการ  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน ๒๖  คน วุฒิปริญญาโท  ๑  คน  วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) จำนวน  ๑  คน   วุฒิ ม.๖  จำนวน  ๑  คน    และวุฒิ ม.๓  จำนวน  ๑  คน

                    มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๓  ไร่  ๑  งาน  ๒๐  ตารางวา                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนันต์ แวอุมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาซีซะ เซ็ง

 • นางอามีเนาะ แวสอเฮาะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-9040 อีเมล์: nongratschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัดนัน สามาณ โทรศัพท์: 0833974130 อีเมล์: adnann4130@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]