โรงเรียนบ้านหนองแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

  คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแรต

  ที่ 84 / 2561

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแรต  ปีการศึกษา 2561                     

   

   
   

   

                 ตามที่  โรงเรียนบ้านหนองแรต  ได้กำหนดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแรต

  ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนคอยให้ความช่วยเหลือคุณครูและบริหารจัดการดูแลภายในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละฝ่ายดังนี้

   

                 1.  ประธานสภานักเรียน

                      1.1  เด็กชายมะตาฮา         มะดีเยาะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   

                 2.  รองประธานสภานักเรียน

                      2.1  เด็กชายซอบรี            เจ๊ะเต๊ะ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      2.2  เด็กหญิงอัษณีย์          นิแว                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   

                 3.  เลขานุการ

                      3.1  เด็กหญิงรีซาวาตี         สาและ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      3.2  เด็กหญิงซัลมี             อูเซ็ง                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   

                 4.  ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

                      4.1  เด็กชายกูอัฟฟาน        เด่นอุดม     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      4.2  เด็กหญิงนูรฟิรดาวศ์     เจะมูซอ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      4.3  เด็กหญิงนาดียะฮ์        มะเซ็ง                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      4.4  เด็กหญิงกูหัซวานี        อับดุลบุตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                      4.5  เด็กหญิงนูรีฟา           ยูโซะ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

                 5.  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

                      5.1  เด็กหญิงนูรฮาฟีลา      บาหลงบาแย          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      5.2  เด็กหญิงอานูรี           อินทวัน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      5.3  เด็กชายมะห์ดี           วาโซะ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      5.4  เด็กชายต่วนยา          ตูแวกะจิ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      5.5  เด็กหญิงต่วนยัสมีณีย์    สุรา          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                      5.6  เด็กหญิงรุสลีฮัน         ลันจา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  /6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์…

   

   

  -2-

   

                 6.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                      6.1  เด็กหญิงต่วนฮาฟีณี      ต่วนดอเลาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      6.2  เด็กหญิงนิฮายาตี        ลอนิ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      6.3  เด็กหญิงนิสุอัยนี         นิแว                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      6.4  เด็กชายอาลีฟ            มะโซะ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      6.5  เด็กหญิงนิฮัสนะห์       นิแว                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                     

                 7. ฝ่ายปกครอง

                      7.1  เด็กชายตูแวฮาเซ็ม      ตูแวบือซา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      7.2  เด็กชายนิอุสมัน          นิแว                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      7.3  เด็กหญิงซอฟีญา         ยูโซะ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      7.4  เด็กหญิงนิฟาดีล๊ะ        หาเซ็น                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      7.5  เด็กชายอับดุลฮาฟีส     สามะ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      7.6  เด็กชายนิอิมรอน        นิแว                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   

                 8. ฝ่ายอาคารและสถานที่

                      8.1 เด็กชายอับดุลเราะมัน    ลาเตะ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      8.2  เด็กชายอาดีนัน          ยะโกะ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      8.3  เด็กชายฟูรกรณ์          มะแซ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      8.4  เด็กชายบูคอรี            หามะ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      8.5  นายต่วนรุสดี            ตูแวกะจิ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      8.6  เด็กชายมะรีซี            ปาเนาะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

                 9. ฝ่ายปฏิคม

                      9.1  เด็กหญิงนิยาดา          มายิ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      9.2  เด็กหญิงนุรมา           สมาแล                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      9.3  เด็กชายกิฟลี             สมาเฮาะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      9.4  เด็กหญิงอาซีซะห์        สาหะ                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      9.5  เด็กชายอับดุลอานัส     สมาเฮาะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

                 10. ฝ่ายสุขอนามัย

                      10.1  เด็กหญิงอาอีเสาะ      กามา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      10.2  เด็กหญิงฮาสือนะห์    มูดอ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      10.3  เด็กหญิงซารีละห์      เซ็ง           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      10.4  เด็กหญิงรอฮานิง       ดาโอะ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                      10.5  เด็กชายฮัมดี            สมาเฮาะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                                                                                                                                  /11.ครูที่ปรึกษา…

   

                

   

   

  11. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

                      11.1  นางสาวเจะสาปียะ    เจะอารง

                      11.2  นายอายุตร์                 มะลี

                      11.3  นายอัดนัน                  สามาณ

                      11.4  นายอิบรอฮีม               หามะ

                      11.5  นายวันสุกรี                 บิลสะตา

                      11.6  นางพาอีซะ                 ดือเระ

   

                 ทั้งนี้ให้บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ให้สำเร็จเรียบร้อย

  และมีประสิทธิภาพ

   

                      สั่ง  ณ  วันที่  16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

   

   

   

                                       (นายอนันต์  แวอุมา)

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแรต

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-9040 อีเมล์: nongratschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัดนัน สามาณ โทรศัพท์: 0833974130 อีเมล์: adnann4130@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]