โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            ๑. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

    ๒. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม

  จริยธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ๓. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้

  อย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    ๔. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน องค์กร ชุมชน ในการพัฒนา

  การศึกษา และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

    ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-6755 อีเมล์: sabanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันมัรยัม วันนาวัน โทรศัพท์: 084-8487714 อีเมล์: nuyae_kah@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]