โรงเรียนบ้านบากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. โรงเรียนบ้านบากงมุ่งการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

  2. พัฒนาและบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  เป้าหมาย

  1. เด็กในวัยเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาโดยเสมอภาคและทั่วถึง

  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  4. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  5. ชุมชนและองค์กรภายในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763534 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Sunainee Awae โทรศัพท์: 0897376165 อีเมล์: a_nanee@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]