โรงเรียนบ้านปุลากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  2.จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  3.ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี

  4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัยที่ดี

  5.จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

  6.พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ

  7.จัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:16:31 น.

โรงเรียนบ้านปุลากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-5442 อีเมล์: pulakongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยูฮานี และซอ โทรศัพท์: 0810121005 อีเมล์: yumi2288@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]