โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต  ๑  สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ ๙๔๑๗๐ 

        โรงเรียนได้จัดสร้างขึ้นโดยราษฎรร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทรัพย์สินและแรงงาน  ภายใต้การนำของ  นายมะหมาด  ยูโซ๊ะ   ผู้ใหญ่บ้านบาโงกาเซาะ  เป็นเงินประมาณ  ๕,๕๐๐  บาท  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๔  มีนักเรียนทั้งหมด  ๔๔  คน  นักเรียนชาย  จำนวน  ๒๔  คน  นักเรียนหญิง  จำนวน  ๒๐  คน  เหล่าสภากาชาดจังหวัดปัตตานี  ได้บริจาคหนังสือให้  จำนวน  ๓๐  ชุด  โดยมีนายวัชระ  รูมาเนีย  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนครั้งแรก  มีครู  ๑  คน  การเรียนการสอนโดยการให้นักเรียน  หัดพูด  หัดเขียน  แบบแปลคำภาษายาวีเป็นภาษาไทย  นักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียนก็เลิกเรียน  เพราะประชาชนสมัยนั้นไม่ค่อยให้การสนับสนุนให้ลูกเรียนหนังสือไทย  โดยมีความเชื่อว่าถ้าบุตรหลานเรียนภาษาไทยจะกลายเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ

        ครั้นต่อมา  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๕  โรงเรียนได้งบประมาณ  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนตามแบบราชการ  (แบบ ป๑.ก)  จำนวน  ๒  ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๑๕

        เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ทางอำเภอได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป๑.ก  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  และได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มเติม  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท

        เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  คณะกรรมการสถานศึกษาได้บริจาคเงินซื้อที่ดินติดกับโรงเรียน  ให้กับทางโรงเรียนเพิ่มเติม  เป็นเงินจำนวน  ๓,๐๐๐  บาท

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ห้องเรียน

        ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นอนุบาล ๑ (อนุบาล ๓ ขวบ) และอนุบาล ๒

ปีการศึกษา  ๒๕๕๐   เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขยายฐานตามแบบแปลน  เป็นเงินจำนวน ๕๐๓,๓๐๐  บาท  ความยาว  ๒ x ๗๓  เมตร

        เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก   นางสง  เกาะแน 

จำนวน  ๒ งาน  ๒๓  ตารางวา

        ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

        ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ทางโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

        ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารละหมาด จากงบสนับสนุนบริจาคของคนในชุมชน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขนาดอาคารกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร

        ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ วงเงิน ๒๘๘,๔๐๐ บาท

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนความยาว ๑๐๓ เมตร

        ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงเวทีการแสดงของนักเรียน งบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

        ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

       ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องส้วมหญิง ๔ ที่นั่ง

       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ  มีอาคารเรียน  แบบ ปก.๑  จำนวน ๒ หลัง ๔ ห้องเรียน  อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ส้วมนักเรียนหญิง ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง  ส้วมนักเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  ๒  ที่นั่ง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒  ไร่  ๑  งาน  ๗๖  ตารางวา  มีผู้บริหาร   ๑  คน  ข้าราชการ  ๖  คน  พนักงานราชการ  ๓ คน  ครูวิทยากรสอนอิสลาม  ๑  คน พนักงานรักษาความปลอดภัย  ๑ คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด  ๑๐๑  คน 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-06 21:38:51 น.

นายอุสมาน อาแว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบาโงกาเซาะ

นางสาวยุพดี เขียวจันทร์
นางสาวซูบัยดี อะลีดิมัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0856723869 อีเมล์: ิbangokasoh_101@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายกูรุสดี กูจิ โทรศัพท์: 0810934333 อีเมล์: kurusdeekuji@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]