โรงเรียนบ้านโคกหมัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.     จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

  ๒.    จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมเท่าทันเทคโนโลยี

  ๓.    พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  ๔.    สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  ๕.    เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วนในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  ๑.     เด็กวัยเรียนในพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

  ๒.    นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรแต่ระดับได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓.    นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

  ๔.    ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รู้รักสามัคคี และสามารถปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๕.    โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

  ๖.     ชุมชนให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านโคกหมัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330111 อีเมล์: bkm-09@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง โทรศัพท์: 0831759108 อีเมล์: maku_71@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]