โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. พันธกิจ

            ๑. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างทั่วถึง

            ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

            ๓. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา

            ๔. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            ๕. จัดระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

            ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   

  ๒. เป้าประสงค์

            ๑. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

            ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

            ๓. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

            ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

            ๕. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม และใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า และหลากหลาย

            ๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

            ๗. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

   

  ๓. กลยุทธ์

            ๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

            ๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

            ๓. พัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

            ๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

            ๕. การบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีคุณภาพ

            ๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-0038 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดาลีลา อาหมัด โทรศัพท์: 0862959277 อีเมล์: laila2551@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]