โรงเรียนบ้านกาหยี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านกาหยี

   

                                  โรงเรียนบ้านกาหยีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506  โดยนายบากา  สะมะแอ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น

  มีจิตศรัทธาสละที่ดินให้สร้างโรงเรียนเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 24  ตารางวา  ราษฎรในหมู่บ้านกาหยีได้สละแรงงาน  แรงเงิน ครอบครัวละ 25 บาท จัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.50  เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาขัดแตะด้วยไม้ไผ่ สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 6,000 บาท

                                  โรงเรียนบ้านกาหยี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506  โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านโคกดีปลี มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งสิ้น 40 คน มีครูทำการสอน 1 คน คือนายน้อม  ฉิมเกื้อ  ต่อมา

  พ.ศ. 2507 ได้แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ

                                  พ.ศ. 2508  ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 5.50  เมตร เป็นเงิน 10,000 บาท โดยกั้นฝาโดยรอบท่อนล่าง ท่อนบนใช้ตาข้าวพอง ลาดพื้นด้วยปูซีเมนต์ ในปีนี้ นายกลิ่น  อาภรณ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                     พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2512 มีการย้ายสับเปลี่ยน ย้ายเข้า – ออก ของบุคลากรทางการศึกษา สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปโดยตลอด จนในที่สุดมีครูทำการสอนอยู่เพียง 2 คน

                                  พ.ศ. 2513 ได้รับเงินงบประมาณซ่อมแซมฝากั้นห้องด้านนอกทุกด้าน หลังคาและทางเท้ารอบอาคารเรียนชั่วคราว

                                  พ.ศ. 2514 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 90,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ก

  จำนวน 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน เปิดทำการได้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2514  มีครูทำการสอนเพียงคนเดียว

  คือนายสมพงษ์  อินทสะโร  ต่อมาทางราชการได้ส่งตัว นายบุญถึง  เฮ่าบุญ  วุฒิ ป.กศ. สูงมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตามคำสั่งที่ ปน.อก.53/730 ลงวันที่ 1 กันยายน 2514 

                                  พ.ศ. 2523 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการชั้นเด็กเล็ก เป็นเงิน  99,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ก  1 ห้องเรียน เปิดทำการในวันที่ 25 ตุลาคม 2523

                                  30 เมษายน 2529  นายเผอิญ  สุวรรณมณี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปรัง  ตำบลท่ากำชำ

  อำเภอหนองจิก  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาหยี

                                  14 มิถุนายน 2532  นายพล  อินทโกษี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สปอ.หนองจิก  ย้ายมา

  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาหยี

                                  1  สิงหาคม  2532  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26

  จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ที่นั่ง

  1. กรกฎาคม  2536  นายวิโรจน์  ทองช่วย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาหยี

   5  กันยายน  2540  นายสมบัติ  สุขสวัสดิ์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาหยี

  16  ธันวาคม  2542  นายทวี  จันทรัตน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาหยี

  7  กรกฎาคม  2544  นายภูมินทร์  ทองคงแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะลาพอ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาหยี 

  7  กรกฎาคม  2546 โรงเรียนบ้านกาหยี ได้ขึ้นกับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

  1  ตุลาคม  2547  นายภูมินทร์  ทองคงแก้ว  ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกาหยี

  พ.ศ. 2547 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เป็นเงิน  208,000 บาท

  พ.ศ. 2549  ได้รับจัดสรรงบประมาณรองรับกรณีฉุกเฉินงานฟื้นฟูและบรรเทาความเสียหายผลกระทบของอุทกภัยฯ จำนวน 289,800 บาท

  28  พฤษภาคม  2550  นายภูมินทร์  ทองคงแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหยี  ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 โดยมอบหมายให้นายสังคม เกาะน้ำใส ครูชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหยี

  11  กุมภาพันธ์  2551  นางสาวพูลสุข  บุญละเอียด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะแดลางา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหยี  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

  6 กันยายน พ.ศ.2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 6 ที่นั่ง เป็นเงิน 83,565 บาท

  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียน เป็นเงิน 566,000 บาท

  16  สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าทาสีอาคารเรียนพร้อมอาคารประกอบที่ประสบอุทกภัย เป็นเงิน 59,700 บาท

  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 นางสาวเจะรุสนัน  ปาโห๊ะ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกาหยี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  10 สิงหาคม พ.ศ. 2554  นางไมตรี  พงศาปาน และนายสมปอง  ศรีเรือง ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกาหยี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านกาหยี

  1. นายน้อม  ฉิมเกื้อ                                            2506 - 2508                         รก. ครูใหญ่
  2. นายกลิ่น  อาภรณ์                                           2508 – 2508                        ครูใหญ่
  3. นายน้อม  ฉิมเกื้อ                                            2509 – 2510                        รก. ครูใหญ่
  4. นายสมพงษ์  อินทสะโร                                2510 – 2514                        ครูใหญ่
  5. นายบุญถึง  เฮ่าบุญ                                         2514 – 2529                        ครูใหญ่
  6. นายเผอิญ  สุวรรณมณี                                   2529 – 2532                        ครูใหญ่
  7. นายพล  อินทโกษี                                           2532 – 2536                        ครูใหญ่
  8. นายวิโรจน์  ทองช่วย                                     2536 – 2540                        ครูใหญ่
  9. นายสมบัติ  สุขสวัสดิ์                                     2540 – 2542                        อาจารย์ใหญ่
  10.  นายทวี  จันทรัตน์                                           2542 – 2544                        อาจารย์ใหญ่
  11. นายภูมินทร์  ทองคงแก้ว                              2544 – 2546                        อาจารย์ใหญ่
  12. นายภูมินทร์  ทองคงแก้ว                              2546 – 2550                        ผู้อำนวยการโรงเรียน
  13. นายสังคม  เกาะน้ำใส                                   2550 – 2551                        รก. ผู้อำนวยการโรงเรียน
  14. นางสาวพูลสุข  บุญละเอียด                         2551 – ปัจจุบัน                    ผู้อำนวยการโรงเรียน                        

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอาแซ โตะแม

 • นางยาวีหย๊ะ สามะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bankayee19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายฮาริส สุหลง โทรศัพท์: 0801887082 อีเมล์: bankayee19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]