โรงเรียนบ้านกาหยี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริม  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  7. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

   

   เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
  2. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
  7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเจะรุสนัน ปาโห๊ะ

 • นายอาแซ โตะแมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,757
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกาหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bankayee19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายฮาริส สุหลง โทรศัพท์: 0801887082 อีเมล์: bankayee19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]