โรงเรียนบ้านค่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านค่าย                                 

   

                  โรงเรียนบ้านค่าย  เดิมชื่อโรงเรียนปุโละปุโย   3  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ หมู่ที่  7   ตำบล ปุโละปุโย     อำเภอ หนองจิก  จังหวัด ปัตตานี    เริ่มก่อตั้งโดยคุณวิเศษ (นายมะสาแม  ปาเนาะ)  กำนันตำบลปุโละปุโย สมัยนั้น  ได้บริจาคที่ดิน               จำนวน  1  ไร่ – งาน –วา  และชักชวนราษฎรในตำบลให้ช่วยกันบริจาควัสดุ  และ      ค่าแรงก่อสร้างอาคารชั่วคราว เสาไม้กลม  หลังคามุงจาก  ขนาด 6 x 6 เมตร  ไม่มีฝาผนัง  เสร็จเรียบร้อย  เกณฑ์เด็กในเขต หมู่ที่ 5 ,6 และ หมู่ที่ 7  ตำบล ปุโละปุโย   เข้าเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่   17  พฤษภาคม  2480   มีนายมาศ   เพชรบริสุทธิ์    เป็นครูสอน และดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ในพิธีเปิดมีขุนชำนาญภาษา  นายอำเภอหนองจิกขณะนั้นเป็นประธาน  นายโป  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอ ขณะนั้นเป็นผู้กล่าวรายงาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรละแวกใกล้เคียงมาร่วมกันในพิธีเปิดอย่างคับคั่วแล้วเปิดทำการสอนตลอดมา

                  พ.ศ.2482  นายกลิ่น  อาภรณ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อ พ.ศ.2489 ได้รับงบประมาณ จำนวน  900 บาท เป็นค่าวัสดุก่อสร้างอาคารชั่วคราวแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก  ครูใหญ่ คณะครูและราษฎรในละแวกใกล้เคียงได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเสาไม้กลม  หลังคามุงจาก  ไม่มีฝาผนัง  ขนาด 6 x 9 เมตร    ใช้เป็นสถานที่เรียนตลอดมา พ.ศ.2504 ได้รับงบประมาณ จำนวน 8,000.-บาท ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นอาคารเรียนแบบ  ป1 ขนาด 2  ห้องเรียน ไม่มีฝาผนังและพื้นห้อง พ.ศ.2505 นายชอบ   เขี้ยวแก้ว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ครูใหญ่  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน  1,500.-บาท   ซื้อไม้กระดานกั้นฝาผนังอาคาร ป 1     จนแล้วเสร็จ  แต่ยังคงไม่มีพื้นห้อง  พ.ศ.2507 ได้รับงบประมาณ จำนวน  12,000.- บาท  สร้างต่อเติมอาคาร ป 1  อีก 1  ห้องเรียนและลาดพื้นซีเมนต์ตลอดทั้งหลัง พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณ จำนวน 20,000.-บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 พิเศษ  ขนาด 1 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนของชั้นเด็กเล็ก  พ.ศ.  2510 โรงเรียนถูกโอนกิจการจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2511 ครูใหญ่และคณะครูถูกคุกคามความปลอดภัย โดยกลุ่มขบวนการก่อการร้ายได้เรียกเก็บค่าคุ้มครองสวัสดิภาพจากครู       คนละ  200.-บาท พ.ศ.2512 นายเนื่อง   แก้วขาว  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ในระยะต่อมาครูใหญ่ได้บริจาค โต๊ะทำงานครู  1  ชุด  เงินสร้างรั้วโรงเรียนจำนวน   999.-บาท  พ.ศ.2515  ได้รับงบประมาณจำนวน  80,000.-บาท   สร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก  ขนาด  2  ห้องเรียน                                  พ.ศ.2521 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521                                                                        

               พ.ศ. 2523   โรงเรียนได้โอนกิจการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด       มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2526  นายปิ่น สกุลหรั่ง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในระยะนี้โรงเรียนประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอน  ครูใหญ่จึงเชิญคณะกรรมการการศึกษามาประชุม เพื่อแก้ปัญหา  ที่ประชุมมีมติให้ย้ายโรงเรียนไปตั้งในสถานที่ใหม่  ในบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่  5  ตำบลปุโละปุโย   เนื้อที่  38  ไร่  - งาน   - วา    พ.ศ.2527  นายวิโรจน์   สายศรีโกศล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   พ.ศ.2529 ได้งบประมาณจำนวน  360,000.-บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.204/26 ขนาด 10 x 20  เมตร  บนพื้นที่ตั้งโรงเรียนใหม่และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจำนวน 599,000.-บาท

              2   สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ขนาด  3  ห้องเรียน  พร้อมต่อเติมชั้นล่าง  3  ห้องเรียน บนพื้นที่ตั้งโรงเรียนใหม่และต่อนายวิโรจน์  สายศรีโกศล ได้รับคำสั่งย้ายไปโรงเรียนวัดสุวรรณากร  แต่งตั้ง นายวิโรจน์     ทองช่วยดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  พ.ศ. 2530  โรงเรียนได้ย้ายครู  นักเรียน วัสดุอุปกรณ์มาเปิดทำการสอนในสถานที่ใหม่เป็นต้นมา  พ.ศ.2532 ได้งบประมาณ 1,200,000.-บาท   สร้างอาคารเรียนแบบ สปช..105/26  ขนาด  4  ห้องเรียน  ต่อเติมชั้นล่าง  2  ห้องเรียน ในระยะนี้โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนปรับปรุงพื้นที่บริเวณจนได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้สูงขึ้นจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2536  นายไมตรี  บุญมี  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในระยะนี้โรงเรียนยังคงพัฒนาการเรียนการสอน    ปรับปรุงพื้นที่สนามดำเนินโครงการกล้วยน้ำหว้าทั่วไทย      ตามพระราชดำริ  ในเนื้อที่   2  ไร่  จนได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารให้สูงขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ 7  พ.ศ.2538 นายไมตรี  บุญมี   เกษียณอายุราชการ   และมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายเศียร  ปานด่วน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน  ปรับปรุงเปลี่ยนเสาไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า  ขุดบ่อเลี้ยงปลา    สร้างรั้วรอบโครงการกล้วยน้ำหว้าทั่วไทย  ซื้อชุดรับแขก  ทำป้ายชื่อโรงเรียนถาวร  ทำกระบะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  และต่อเติมใต้ถุนอาคารอเนกประสงค์  เพื่อให้เป็นห้องประกอบอาหารและห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน  พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณเช่น   งบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน44,232.-บาท ,งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวนเงิน 44,435.-บาทและงบปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวนเงิน 39,997.-บาท พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,700,000.- บาท    สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ขนาด  4  ห้องเรียน ต่อมานายเศียร  ปานด่วน  ได้รับคำสั่งให้อนุมัติให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ    พ.ศ.2541  นายอาทิตย์   เส็นหัด   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณจำนวน  100,000.-บาท สร้างสนามฟุตบอล คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่า 85,00.-บาท  สร้างที่พักให้ภารโรงได้อยู่อาศัยภายในบริเวณโรงเรียน พ.ศ.2544  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน  เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติของทางราชการได้แก่  เสาธงพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 15,000.-บาท,ที่ล้างจานและอุปกรณ์งานครัว มูลค่า 10,800.-บาท ,ที่ล้างหน้า-แปรงฟัน มูลค่า  11,000.-บาท และเรือนเพาะชำ   มูลค่า  9,000.-บาท ในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณ 13,000.-บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องสมุด                                    พ.ศ.2545  – พ.ศ.2552   นายอาทิตย์   เส็นหัด  ได้รับคำสั่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย    เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2552  นายสนกีฟลี   อุดมเศรษฐ์  ได้มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย  เมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2558 นางสาวโรสนานี  หะมิงมะได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านค่ายจนถึงปัจจุบันนี้

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรุสลัน สาแล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชลธิชา วาจิ

 • นางนูรอัยนี เรืองจรูญศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073 - 357435 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลี หมวกเปียะ โทรศัพท์: 09 -86707499 อีเมล์: maleenapadu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]