โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

            โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลลิปะสะโง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

  โดยมี นายเจริญ หะยีเจะนะ (กำนัน) และนายเปาะจิกาเดร์ มาหะ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔) อุทิศที่ดินให้ปลูกอาคารเรียน ๑ แปลง มีอาณาเขต

  ติดต่อ ดังนี้

             ทิศเหนือ             จรดที่ดิน     นายดอเลาะ    มาเลาะ     กว้าง  ๑๕.๕   วา

             ทิศใต้                 จรดที่ดิน     นายดอเลาะ    มาเลาะ     กว้าง  ๒๐      วา

             ทิศตะวันออก      จรดที่ดิน     นายหามะ      อาแว       กว้าง  ๒๕      วา

             ทิศตะวันตก        จรดที่ดิน     นายดอเลาะ    มาเลาะ     กว้าง  ๒๔      วา

  คิดเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา คิดเป็นเงินราคา ๔,๐๐๐ บาท และได้รับสมทบของทางราชการ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน

  ๑๗,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก (พิเศษ ขนาด) ๖ x ๖ เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงสังกะสี พื้นคอนกรีต นับเป็น

  อาคารเรียนหลังที่ ๑ เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมี นายมานพ เหมวิเชียร ศึกษาธิการอำเภอหนองจิกเป็น

  ประธานในพิธีเปิดอาคาร มีนักเรียนจำนวน ๔๔ คน เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายไมตรี บุญมี เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ผู้ปกครองนักเรียนจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใกล้ ๆ กัน ๑ หลัง นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ ๒

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๖ x ๖ เมตร

  อาคารแบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ ๓ โรงเรียนได้กั้นห้องเรียน

  ชั่วคราวแล้วย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนอาคารหลังใหม่

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มีการสร้างส้วมจำนวน ๔ ที่นั่ง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนบนที่ดินซื้อใหม่ จำนวน ๑

  ไร่  ๒ งาน ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน

           ปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๗ ห้องเรียน   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวาสนา ทวีกาญจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิริชอน หะยีเหาะ

 • นางสาวอารีนา มะแซสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]