โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  ผู้เรียนเท่าทันยาเสพติด

  2.  ผู้บริหารมีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ

  3.  โครงสร้างการบริหารงาน  4 ฝ่ายมีคุณภาพ

  4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.  ผู้เรียนมึคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  6.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีมาตราฐาน มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี พร้อมรับประชาคมอาเซียน

  7.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรัและกีฬา

  8.  ผู้เรียนรักสะอาด มีมารยาทวัฒนธรรมไทย

  9.  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  10.  ได้รับการรับรองการจัดการศึกษาจากต้นสังกัดและสมศ.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]