โรงเรียนบ้านแคนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านแคนา

 

ประวัติของโรงเรียนบ้านแคนา

            โรงเรียนบ้านแคนา   เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 7    ตำบลบางปอ    อำเภอเมือง      จังหวัดนราธิวาส ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2499   มีเนื้อที่เดิมประมาณ  30  ไร่  โดยนายบุญ  เทพศร  ตำแน่งครูใหญ่ขณะนั้นได้ร่วมมือกับนายเจ๊ะโซ๊ะ  กำนันตำบลบางปอ  นายเจ๊ะยิ  อาแวดือราแม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  และชาวบ้านแคนา  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  4X12  เมตร  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา  2521  ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521

ปีการศึกษา  2523  ทางโรงเรียนได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2540  ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 ก่อนประถมศึกษา  มีนักเรียนจำนวน  25  คน  และเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา มีจำนวน16  คน

ปีการศึกษา  2546  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2546 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ 3 ช่วงชั้น  

1.  ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

2.  ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 3

ปัจจุบัน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน  โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านแคนา พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแคนา  ตั้งอยู่บ้านตะเจ๊ะ  หมู่ที่  11 ตำบลบางปอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากการแยกหมู่บ้านตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547  และโรงเรียนบ้านมีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7  บ้านแคนา  และ หมู่ที่  11 บ้านตะเจ๊ะ 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

                   1.  นายบุญ  เทพศร                         พ.ศ. 2499-2507

                   2.  นายจรัญ  เกตุมาก                      พ.ศ. 2507-2516

                   3.  นายบุญ  แก้วขอมดี                   พ.ศ. 2516-2530

                   4.  นายจรัญ  เกตุมาก                      พ.ศ. 2530-2544

                   5.  นายกฤษณะ  ว่าพัฒนวงศ์           พ.ศ. 2544-2556

                   6.  นายเชาวลี  เล๊าะยีตา                  พ.ศ 2556-ปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านแคนา

1. สภาพทางภูมิศาสตร์

                   โรงเรียนบ้านแคนา  เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อทีปราณ  30  ไร่  ตั้งอยู่ริมถนน  รพช. สายบ้านรามา – บ้านยารอ  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี  เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นที่ทำนา  ต่อมาได้ปรับปรุงโดยการถมดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งสมารถลดปัญหาลงได้ระดับหนึ่ง  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ                             ติดกับบ้านจังโหละ  ตำบลลำภู

                   ทิศใต้                                                   ติดกับบ้านยารอ

                   ทิศตะวันออก                    ติดกับแม่น้ำตากใบ

                   ทิศใต้                                                   ติดกับบ้านรามา  ตำบลลำภู

2. สภาพชุมชน

                   โรงเรียนบ้านแคนา  อยู่ในเขตพื้นที่เขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ  มีเขตบริการที่รับผิดชอบในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  7  บ้านตะเจ๊ะ  และหมู่ที่ 11 บ้านแคนา ตำบลบางปอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

                   สภาพชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  ประชากรมักจะตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นหย่อมๆ  เป็นครัวเรือนกลุ่มเล็กๆ  ตามสภาพพื้นที่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  มีมัสยิด  2  แห่ง  ประกออาชีพเกษตรกรรม  แต่พื้นที่ไม่เหมาะกับการทำเกษตรมากนัก  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุ ดินมีสภาพเป็นกรดไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช  มีพื้นที่เพียงบางส่วนที่ใช้ทำนาและทำสวนได้  ประชากรส่วนใหญ่จึงมักอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น เช่นในเมือง  ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

                   สภาพคมนาคมภายในชุมชน  มีถนนสายหลักลาดยางตัดผ่าน  ส่วนสายย่อยเป็นถนนลูกรัง และเป็นถนนหินคลุก  ไม่มีรถโดยสารประจำทาง  ในการเดินทางไปมาหาสู่กันมักจะอาศัยการเดินเท้า  ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถส่วนบุคคลในขนส่งสินค้าและการเดินทางไปธุระ

                   สภาพความเป็นอยู่ของประชากรภายในชุมชนค่อนข้างจะมีฐานะยากจน  มีการประกอบอาชีพแบบยังชีพ  ไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจแบบอาชีพหลัก  ทำให้มีรายได้ค่อนข้างต่ำ  แต่มีลักษณะความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน  มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย   

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 05:44:41 น.

นายเชาวลี เล๊าะยีตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแคนา

นางสาวดารุณี ซิมะแซ
นางนะอีหม๊ะ ดือราแม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแคนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 0864800281 อีเมล์: ban.khaenaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โนชฮายาตี มามะ โทรศัพท์: 0895956824 อีเมล์: nochaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]