โรงเรียนบ้านบระเอ็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านบระเอ็ง

 

                                     โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตั้งอยู่  26/4 ม.2 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2501  โดยนางสีตีรีเย๊าะ  ตาเห  ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่  ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายอามิง  ตาเย๊ะ  เป็นหัวหน้าได้ชักจูงให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลักคามุงจากกั้นด้วยฟากไม้ไผ่  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2501  โดยนายสว่าง  เสาร์จักรวาล เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนจำนวน 20  คน

                 พ.ศ. 2506 ราษฎร ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร จำนวน 2 ห้อง เรียน 1 หลังขนาด 12 x 6 ตารางเมตร

                 พ.ศ. 2508 คณะกรรมการการศึกษาและประชาชน ในหมู่บ้านได้ช่วยกันถมดิน เพื่อยกระดับพื้น และลาดพื้นคอนกรีต

               พ.ศ. 2508 ประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อดินถมบริเวณโรงเรียน

                พ.ศ. 2509 อาคารดังกล่าวถูกลมพัดจนได้รับความเสียหายมาก ทางราชการได้ให้ความช่วย เหลือในการซ่อมแซม เป็นเงินจำนวน 

                        3,000 บาท

              พ.ศ. 2510 ได้รับเงินซ่อมแซมอาคารเรียน

              พ.ศ. 2515 นายนิตย์  ถิ่นแก้ว ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านมะรือโบตกได้มาดำรงตำแหน่ง ครู ใหญ่ แทนนายสว่าง  เสาร์จักรวาล ซึ่งได้         ย้ายไปที่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา

             พ.ศ. 2519 ได้รับเงิน ประมาณ 35,000 บาท สร้างบ้านพัก จำนวน 1 หลัง

             พ.ศ. 2520 นายดอเลาะ เจ๊ะหะ    และนางบีเด๊าะ เจ๊ะหะ ได้บริจาคที่ดินให้อีก 3 ไร่  1 งา

                      32 ตารางวา รวมเป็น 4 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา

              พ.ศ.  2521 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ประถมศึกษาปีที่1- 4

              พ.ศ.  2522 เปิดขยายการเรียนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

               พ.ศ.  2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ให้ 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน และได้เปิดทำการสอนถึงชั้น ป.6 เริ่มเข้าเรียนเวลา 08 .30 – 11.30 น.และเวลา 12.30 -15.30 น. การแต่งกายตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน คือ นักเรียนชายนุ่งกางเกงยาวสีดำ เสื้อสีขาว นักเรียนหญิงนุ่งกระโปรงสีน้ำเงิน เสื้อสีขาว (ชุดฮีญาบ)

              พ.ศ.  2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน

              พ.ศ.  2530 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 กว้าง 10เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง

              พ.ศ.  2531 ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท สร้างห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง

              พ.ศ.  2533 ได้รับงบประมาณถมดินจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถมทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ประมาณ 2 ไร่

             พ.ศ.  2534 ได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 2 ห้องเรียน

              พ.ศ.  2537 เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาล เป็นปีแรก

              พ.ศ.  2539 ว่าที่ ร.ต. สุเมธ เสมอภพ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน นายนิตย์  ถิ่นแก้ว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านลาไม

              พ.ศ.  2540 ได้รับงบประมาณถมดิน จาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรับสนามหญ้า หน้าอาคารเรียน 150,000 บาททางด้านทิศตะวันตก

              พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณ  55,000  บาท สร้างโรงอาหารชั่วคราว และที่นั่งอ่านหนังสือ

              พ.ศ.  2543  ได้รับเงินบริจาค ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา และถมที่ดินเพื่อสร้างเรือนเพาะชำ

              พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณ 100,000  บาท สร้าง ลานกีฬา อเนกประสงค์ และซ่อมแซม อาคารป1.ข

                พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณ 50,000  บาท สร้าง รั้วโรงเรียน  ความยาว  50  เมตร

               พ.ศ.  2548  นายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะบากงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบระเอ็ง  แทนว่าที่ ร.ต. สุเมธ  เสมอภพ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

              พ.ศ.  2550  นายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบระเอ็ง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.  2550   นายมาหะมะ  สะอุ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน

บระเอ็ง แทนนายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ อำเภอ

รือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

                พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณ 642,320  บาท สร้างรั้วโรงเรียนพร้อมประตู  ความยาว  256  เมตร

                พ.ศ. 2552  นายมนตรี  มะลี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบระเอ็งเมื่อวันที่ 1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2552   ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3  ที่ 280 / 2552

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

                พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  336,000 บาท สร้างส้วมหญิง  4 ที่  / 29  จำนวน  1 หลัง  ก่อสร้างโดย หจก. วีพลัส ดีวีลอปเม้นท์  สร้างเสร็จวันที่  3 พฤศจิกายน  2553

                พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  110,000  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

                พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  65,000  บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียน 2  โดยปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 2

 

 

                พ.ศ. 2553  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  3  อนุมัติครู คศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ  2 รายได้แก่  นางสรัญญา  อิหะโละ  และนายอาดือเรส  แวสนิ , ครู คศ. 1 วิทยฐานะชำนาญการ 1 ราย ได้แก่  นางนอรีดา  สะลายา

                พ.ศ. 2553  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  3  อนุมัติผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้อำนวยการ คศ.2 ชำนาญการ  1 ราย ได้แก่  นายมนตรี  มะลี

                วันที่  19  มกราคม  2554  เวลาประมาณ  19.30 น. เกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงฐานทหาร ที่ค่ายทหารพระองค์ดำ  ฐานร้อย ร. 15121  เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต  4 นาย  บาดเจ็บ  6 นาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบระเอ็ง

นายอาดือเรส แวสนิ
นางรอสือนิง มูเล็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โทรศัพท์: 073567123 อีเมล์: sarunee11@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวซารุนี เถาะ โทรศัพท์: 0816099454 อีเมล์: sarunee11@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]