โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

 

           คณะกรรมการสถานศึกษา

รศ.ดร.มณี  เหมทานนท์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

นายวิโรจน์  มังคละมณี                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเกษมสุข  แสงดารารัตน์            ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรภัทร์   ชาญณรงค์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธงชัย  วรไพจิตร                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมศักดิ์  เหมพรรณไพเราะ        ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ   ปรีชาชาญพาณิชย์       ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสายพิณ  แก้วขาว                     ผู้แทนปกครอง

นายเฉลิมเกียรติ  เอนกลาภ             ผู้แทนครู

นายคณินทร์  ทรัพย์ศรีทอง              ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสุเมธ  ชัยทองวงศ์วัฒนา           ผู้แทนองค์กรชุมชน

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม             ผู้แทนพระสงฆ์

พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี           ผู้แทนพระสงฆ์

นายประถมพันธ์  คำนักดิษฐ์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธนเสฏฐ์  นิติธนากานต์               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-09 13:59:23 น.

นายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฤทธิณรงค์รอน
นายนาวิน เหมือนแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฤทธิณรงค์รอน
นางสุรภี โสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฤทธิณรงค์รอน

นายธีรทัศน์ เมฆธรรม
นางเยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2465-4580 อีเมล์: ritthi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริชญา มั่งนิมิตร โทรศัพท์: 0992843384 อีเมล์: lamijung0303@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ