โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 

           รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ        ม่วงศิริ ประธานกรรมการ
2 นายประพันธ์         ม่วงศิริ รองประธานกรรมการ
3 นายนิรันดร์           เลขาจารกุล รองประธานกรรมการ
4 นางสาวเยาวเรศ  ทองสิมา กรรมการ
5 นายกุลวัฎ            คล้ายหนองสรวง กรรมการ
6 นายอุดม              ภูพาที กรรมการ
7 นายสมบูรณ์         จงเจริญศิริ กรรมการ
8 นายสาโรช           อุ่นทรัพย์ กรรมการ
9 นายสมใจ             ช้างเจริญ กรรมการ
10 นายสุชิน              เอมสมบุญ กรรมการ
11 นายสมนึก            มอญดะ กรรมการ
12 พระครูโสภิตบัญญาทร กรรมการ
13 พระใบฎีกาสายันต์     ถิรธัมโม กรรมการ
14 นายสาทร             ม่วงศิริ กรรมการ
15 นายชัยสิทธิ์          ดอนท้วม กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธนิต ทองธัญญะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายวิชัย จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายทวีศักดิ์ ปุณะตุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นางวลัยพร แสงจันทร์
นางสาวเย็นฤดี เรียนสี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,271
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2415-2312 อีเมล์: RST2522@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พึ่งแย้ม โทรศัพท์: 02-4152312 ต่อ 114 อีเมล์: khawsa.p@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]