โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 

           รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ        ม่วงศิริ ประธานกรรมการ
2 นายประพันธ์         ม่วงศิริ รองประธานกรรมการ
3 นายนิรันดร์           เลขาจารกุล รองประธานกรรมการ
4 นางสาวเยาวเรศ  ทองสิมา กรรมการ
5 นายกุลวัฎ            คล้ายหนองสรวง กรรมการ
6 นายอุดม              ภูพาที กรรมการ
7 นายสมบูรณ์         จงเจริญศิริ กรรมการ
8 นายสาโรช           อุ่นทรัพย์ กรรมการ
9 นายสมใจ             ช้างเจริญ กรรมการ
10 นายสุชิน              เอมสมบุญ กรรมการ
11 นายสมนึก            มอญดะ กรรมการ
12 พระครูโสภิตบัญญาทร กรรมการ
13 พระใบฎีกาสายันต์     ถิรธัมโม กรรมการ
14 นายสาทร             ม่วงศิริ กรรมการ
15 นายชัยสิทธิ์          ดอนท้วม กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธนิต ทองธัญญะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายวิชัย จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายใครทอง สิงห์คำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายทวีศักดิ์ ปุณะตุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นางบุปผา ศรีทองแท้
นางเฉิดฉันท์ รัตน์ปิยะภาภรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

26
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โทรศัพท์: 0-2415-2312 อีเมล์: RST2522@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พึ่งแย้ม โทรศัพท์: 02-4152312 ต่อ 114 อีเมล์: khawsa.p@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ