คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

1.  นายแพทย์นิคม    ศิริไชย                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

2.  นายเสกสัณห์       กิจวรรณ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

3.  นางปวียา             อริยกุล                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

4.  พ.ต.ท.ฤกษ์ชัย     แสงสว่าง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

5.  นายอารักษ์          ศิโรจน์วนิช           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

6.  นายเสน่ห์            ทิมเจริญ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

7.  นางวาสนา           บุญชูช่วย             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

8.  พระครูปลัดบุญมี   อธิจิตฺโต              ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

9.  พระสมุห์ไพโรจน์   วิโรจฺโน              ผู้แทนองค์กรศาสนา                         กรรมการ

10.  นายสมชาย         ทับยาง               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

11.  นายประทีป         ยิ้มสาระ               ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

12.  นายปราชญา      ทองศรี                ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

13.  นายวุฒิศักดิ์        แดงสกุล             ผู้แทนครู                                        กรรมการ

14.  พันจ่าเอกทองพันธ์    ปานเจริญ      ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

15.  นายยงศักดิ์       ศฤงคารนนท์         ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-09-27 16:43:42 น.

นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสามารถ ลาดจันทึก
นางสาวปวิชญา สีภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,496
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีกร พินธิระ โทรศัพท์: 0817732577 อีเมล์: dow2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]