คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 

1. พระครูศรีนนทวัฒน์
2. พระมหาเจริญ สุทธิญาณเมธี
3. แพทย์หญิงพรรษชล บุญคง
4. นายชวน น้อยเจริญ
5. นางกฤษณา พัวศิริ
6. นายวิรัตน์ เกียรติสันติกุล
7. นายเฉลิพล นิยมสินธุ์
8. นายศรสุทธา กลั่นมาลี
9. นางสุพัฒตรา เมืองสนธิ์
10.นายกำชัย จุติการพาณิชย์
11.นายปิติวงษ์ ผลสมบุญ
12.นายสุรพล เวชอุไร
13.นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
14.นางธราภรณ์ พรหมคช
15.นางสาวกรองจิตร์ จันทรสุข
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.

นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นางสาวกรรณิการ์ จิตต์บรรเทา
นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,308
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ จีนแสร์ โทรศัพท์: 0895314955 อีเมล์: pukypuky@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]