• ทำเนียบบุคลากร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขียนเขต

 

           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

            1. พระครูสมุห์มานพ    กิตติปาโล               ผู้แทนพระภิกษู

             2.พระมหาสาย            สิริวณโณ                ผู้แทนพระภิกษุ

             3.นายชุมพล               คุ้มวงษ์                   ประธาน

             4.นายประนอม            แก้วหนองเสม็ด        ผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่น

             5.นายพนม                 สังวาลย์สวย             ผู้ทรงคุณวุฒิ

             6.พันโทสมจิต            กิจพิทักษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

             7.นายม้วน                  ห่วงรักษ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

             8.นายสุรศักดิ์              ญาณศิวโมกข์           ผู้ทรงคุณวุฒิ

             9.นายวิศาล                 เครือคล้าย               ผู้ทรงคุณวุฒิ

             10.ดร.สุภาสิรีร์             ปิยะพิทักษ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ

             11.นายวิทยา               ชาชุมวงษ์               ผู้แทนผู้ปกครอง

             12.นางพงษ์พิศ            ปาละนันท์               ผู้แทนชุมชน

             13.นายมนัส                 บัวกล่ำ                    ผู้แทนศิษย์เก่า

             14.นางจันทร์ยอง          ยืนยง                      ผู้แทนครู

             15.ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์          กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:34:46 น.

ไม่พบข้อมูล
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขียนเขต

นางสาวมัทนา นิถานานนท์
นางสาวสุรินทร์ ศรีอินทร์

 • ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  • แบบวัดผล 1-16
  • แบบประเมินการนิเทศการสอน
  • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  • หลักสูตรสถานศึกษา
 • ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
  • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
  • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
  • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
  • เอกสารการลา
  • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
  • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
 • ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
  • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,585
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]