โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)

 

แบบรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกและสรรหา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 

จำนวนคณะกรรมการ  ทั้งหมด  15  คน

1.  นายประวิทย์  ผ่องสุภาพ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการ

2. นายลมัย  บุญสันต์                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

3. นางสุพรรณี  อินมะณี                      ผู้แทนครู                                                   กรรมการ

4. นายไพฑูรย์   พลอยแดง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

5. นายสมเกียรติ  อินทรดำ                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ

6. นางสาวอุษา  ช้างพันธ์                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                         กรรมการ

7. พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ           ผู้แทนพระสงฆ์                                         กรรมการ

8. พระครูปริยัติภทรกิจ                       ผู้แทนพระสงฆ์                                         กรรมการ

9. นางสุรีพร  รวมสุวรรณ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

10. นายฉลอง  หงษ์เผือก                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

11. นายสมรัก  รักขนาม                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

12. นางสาวผกามาศ  ภู่ประดิษฐ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

13. นายสมปอง  แสงพราย              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

14. นางสุรีย์ลักษณ์  คำวิหารภัทร     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

15. นายวินัย  อินทรสวัสดิ์                   ผู้อำนวยการ                                        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-24 11:04:35 น.

นายวินัย อินทรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
นายสุเทพ กรอบเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
นายบุญสม มากสินธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)

นางสุภัทรา เจียรนันท์
นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 0-3569-1828 อีเมล์: Phothong_jinda@hotmail.
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา ปกป้อง โทรศัพท์: 035691828 อีเมล์: junpanpran@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ