โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)

 

แบบรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกและสรรหา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 

จำนวนคณะกรรมการ  ทั้งหมด  15  คน

1.  นายประสิทธิ์  สุขขุม                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการ

2. นายสุจินต์  แก้ววิมล                       ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

3. นายสุวัฒน์  แดงประยูร                   ผู้แทนครู                                                   กรรมการ

4. นายไพฑูรย์   พลอยแดง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

5. นายสมเกียรติ  อินทรดำ                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ

6. นางสาวอาภรณ์  เอกตระกูลชัย      ผู้แทนศิษย์เก่า                                         กรรมการ

7. พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ           ผู้แทนพระสงฆ์                                         กรรมการ

8. พระครูปริยัติภทรกิจ                       ผู้แทนพระสงฆ์                                         กรรมการ

9. นางเอมอร  ตั้งเกียรติตระกูล           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

10. ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ  มีโอสถ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

11. นางรัชกร  ผดุงศิลป์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

12. นางลมัย  บุญสันต์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

13. นายสำเริง  รุ่งงาม                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

14. นางสุรีย์ลักษณ์  คำวิหารภัทร     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

15. นายมงคล  บุกสกุล                    ผู้อำนวยการ                                        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-26 15:51:59 น.

นายมงคล บกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)

นางจงถนอม แสวงนิล
นายสมชาย มีสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 0-3569-1828 อีเมล์: Phothong_jinda@hotmail.
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา ปกป้อง โทรศัพท์: 035691828 อีเมล์: junpanpran@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]