ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ที่ ๑๓๘ / ๒๕๕๙

สั่ง ณ วันที่  ๗  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

 

นายชนพร   พวงโต

    

ประธาน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสมชาย  สุขเคหา

       

รองประธาน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูวรธรรมโสภณ กรรมการ

ผู้แทนจาก

พระภิกษุสงฆ์

เจ้าอาวาส

วัดสะเดา

พระอธิการสุพจน์  อิสฺสโร

กรรมการ

ผู้แทนจาก

พระภิกษุสงฆ์

เจ้าอาวาส

วัดสถิตย์

วัฒนาราม

 

นางภัทรียา  เทียนถาวร

 

กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

 

นายวีรชัย  ชมภู่

 

กรรมการ ผู้แทนครู
นางศุภรักษ์  สีตะระโส กรรมการ

ผู้แทนองค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 

นางวราภรณ์  ศรีวิโรจน์

 

กรรมการ

ผู้แทนองค์กร

ชุมชน

 

นายชัย  เอี้ยวเจริญ

 

กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
๑๐

 

นายถวัลย์  ศรีสุข

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑

 

นายศุภสิทธิ์  ภูพงษ์พานิช      นิช

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒

 

นางพรรณี  ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์     สนธิ์

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓

 

นางอังศิณา  เอี้ยวเจริญ

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔

 

นายศักดิ์สิทธิ์  สินประเสริฐ

 

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕ นางพิมพ์ฉวี  จิตรบรรพต

กรรมการและ

เลขานุการ

 

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาล

สิงห์บุรี

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ที่ ๑๓๘/๒๕๕๙

สั่ง ณ วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

นายสุเมธี  จันทร์หอม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-16 15:22:58 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นายธนเดช นุชเอี่ยม
นางธนาธิป สิงห์ดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]