โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

 

 1.  นายวันชัย  สูตรเชี่ยวชาญ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

 2.  นายประเสริฐ  ศิริวัฒน์                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการ

 3.  นายวุฒิ  อยู่ยิ่ง                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ

 4.  นายณรงค์  พลนวล                            ผู้แทนครู                                                กรรมการ

 5.  นายเจริญฤทธิ์  เพ็งชะตา                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ

 6.  พรอธิการชูเกียรติ  ชุตินุตโร                ผู้แทนศาสนาพุทธ                                   กรรมการ

 7.  พระอธิการชินณัฐพนธ์  อภิวัฒฑโน      ผู้แทนศาสนาพุทธ                                   กรรมการ

 8.  นายนพดล  อิงคะประดิษฐ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

9.  เรืออากาศตรีแสวง  วงษ์นิกรณ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

10.  นายสุชาติ  แก้วกล้า                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

11.  นายบุญส่ง  แก้วกล้า                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

12.  นางจิตรา  สุวรรณา                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

13.  นางสาวพรรณี  ฤทธิ์แผลง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

14.  นายชาลี    วัฒนเขจร                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-26 09:31:43 น.

นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สองคอนวิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์นรินทร์ จงกูล
นางสาวพุทธิชา แย้มวาจา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,377
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036241864 อีเมล์: songkon_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรัช พึ่งสุรินทร์ โทรศัพท์: 0896116459 อีเมล์: paisurin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]