คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

 

ประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

1. นายอนิรุจน์  สันติโชตินันท์    ประธานที่ปรึกษา
2. นายสมยศ  นานาประเสริฐ    ที่ปรึกษา
3. นายสมพงษ์  กาญจนประภาส    ที่ปรึกษา
4. นายสมคิด  เดือนวันเพ็ญสว่าง   ที่ปรึกษา
5. นายคุณเศก  ดวงเพชร    ที่ปรึกษา
6. นายรัฐพล                 ถมยางกูร    ที่ปรึกษา

1. นายเกียรติชัย กิจโชติพัฒนา    ประธานกรรมการ
2. นายอุ่น  ร่มเย็น     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นายจักกฤษ              อุทัยกลม    กรรมการผู้แทนครู
4. นายสมหวัง  สวัสดีมงคล    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายนิยม  เหมทานนท์    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายพิมล  ชื่นอารมณ์    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายพยงค์  อินทรสิงห์    กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายเหรียญ  ดีประเสริฐ    กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9. นายชาติชาย  ศรีโพธิ์อ่อน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายประสาน เอี่ยมพ่วง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวิรัช  หลักทอง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายทอม  ห้วยใหญ่    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสนอง  เต็งสุวรรณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายปรีชา  อัครภิญโญกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายคงเดช                 โชติจำลอง    กรรมการและเลขานุการ   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-15 15:53:14 น.

นายประทม พุทสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผินแจ่มวิชาสอน

นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
นายปรีชา ปานบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ