คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
2 นายพิทักษ์   เจียมพิรุฬห์กิจ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
3 นายวิชัย  แสงวงศ์กิจ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
4 นายมานะ  แสงศิวะฤทธิ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
5 พระปลัดสมเกียรติ   สทฺธาธิโก กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
6 พระสมุห์คณะ  ธีรวํโส กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
7 นายจรัญ  ความเพียร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
8 นายสมเกียรติ  อภิญญาชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
9 นายวิศัลย์  ไชยาพรพรรณ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
10 นายประเทือง  เหรียญลำดับญาติ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
11 นางกนกวรรณ   เบญจาธิกุล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
12 นางสาวอุมา   วิภูษณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
13 นายสรทรรศน์   ค้ำชู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
14 นายวิสุทธิ์  กล้าหาญ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
15 นายรณภพ  ตรึกหากิจ กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 13:13:37 น.

นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นายสถิตย์ เบญจมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นายมนตรี ชูราศรี
นายเพทาย อรัญวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-671112 อีเมล์: mmv.rayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจิรา ประพันธมิตร โทรศัพท์: 0879554705 อีเมล์: nacky_001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]