Follow on Facebook

ตรวจผลการเรียน

DLIT

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. นายสังข์ทอง  อนันต์             ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. นายเพ็ญ  แก้วหอม               ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายบุญทัน  แก้วประเสริฐ      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายคมกริช  แก้วประเสริฐ      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายสำเริง  จำปาทอง            ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางวิโรจน์  ปรางค์ชัยกุล        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. นายสมชาติ  เนื่องมี              ผู้แทนองค์กรชุมชน
 8. นางศุภลักษณ์  กาญจนวงศ์    ผู้แทนผู้ปกครอง
 9. นางเยาวภา  ลอยทะเล          ผู้แทนครู
 10. พระสัมฤทธิ์  ปัญญาธโร        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 11. พระวราวุธ  ปัญญาวชิโร        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 12. นางธนิดา  น่วมจะโป๊ะ           ผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นางกัญชพร  ธนเกษมสุขกุล  ผู้แทนศิษย์เก่า
 14. นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ      ผู้บริหารสถานศึกษา
 15. และนายนิรันดร์  ศรีเมือง       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-05 16:41:05 น.

นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมพลวิทยาสรรค์

นางฉวีวรรณ ศรีโสภา
นายศิวกร กลางคาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]