สารสนเทศโรงเรียน


 

หลักสูตรสถานศึกษา

1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4..สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7..สาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
8. สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

วารสารโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละทายวิทยา

 

1 นายสมาน  ประสานพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการสถานศึกษา
2      
3      
4      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

1.                                      
2. นายแสงเพ็ชร  บุญโสม          ผู้ทรงคุณวุฒิ                             รองประธานคนที่  1
3. นายสุพิน   ทองรินทร์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                รองประธานคนที่  2
4. พระครูทวีศักดิ์ พุทธลโร          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                  กรรมการ
5. พระครูประทีป  ปัญญาวุธ       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                   กรรมการ
6. นายสมพร  เตชะนัง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
7.นายศักดิ์ดา  ทวีพันธ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
8.นายปัญญา   วงศ์เจริญ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
9. นายกองแก้ว  รูปเหมาะ         ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
10. นายชาญ   ประสานพันธ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
11.นายเบย  บุญศักดิ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ
12.นางรัญจวน  ทองลือ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
13. นายสวัสดิ์  ธนะศรี             นายกสมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่า     กรรมการ
14. นางวรนุช  ชมพูพื้น            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ    
15.นางศิวภรณ์   พันธุ์เพ็ง          ผู้แทนครู                                     กรรมการ
16.นายสุระคติ  ทองคำ             ผู้อำนวยการโรงเรียน                    กรรมการและเลขานุการ   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-18 11:04:34 น.

นายชูพงศ์ บรรทะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละทายวิทยา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ละทายวิทยา

นางจินต์ภาณี คำเพราะ
นางสาววรินทร จินดาวงศ์

คลังข้อสอบออนไลน์
DLIT-Media
สื่อการสอน
คลังแบบทดสอบออนไลน์
งานวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้
โครงการโรงเรียน

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ
5. โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
6. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,347
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]