โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

 

 

                                   

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

...................................

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  38   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  

วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่ง  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวง ข้อ 5 (6)

 

          จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปากบุ่ง  ดังนี้

          1. นายนิคม  พูลศรี                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

          2. นายนัทพงษ์  ธรรมเนียมดี                ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

          3. นางมณีวรรณ  สมภารเพียง               ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

          4. นายวิชัย  ชาตะพันธ์                       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

          5. นายสมหมาย   วงศ์แดง                   ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

          6. พระครูโกวิทพัฒนานุกูล                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                            กรรมการ          

          7. นายพงษ์  นันตระกูล                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

          8. นางสมาพร  การินทร์                      ผู้แทนครู                                       กรรมการ

          9. นางสาวขนิษฐา  เอื้องศิริรัตน์             ผู้อำนวยการโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ

 

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2559

                                                                                                                                                

                                                     

                                                                  

                                                        (นางสาวขนิษฐา  เอื้องศิริรัตน์)

                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:47:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากบุ่ง

นางวิจิตราพร คำสิงห์
นางเสาวลักษณ์ สุวะไกรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,674
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370591 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร โทรศัพท์: 0854149059 อีเมล์: littlemokeapple@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]